Základní informace o Klubu I.P.

Nízkoprahová sociální služba pro děti, mládež a mladé dospělé od 6 do 26 let z Prachatic a okolí, která poskytuje podporu, pomoc a společné hledání řešení nepříznivých životních situací. Nabízíme otevřený prostor pro seberozvoj a podporujeme v aktivním řešení nepříznivé životní situace.

Naše služby jsou BEZPLATNÉ, ambulantní i terénní.

Působnost: ORP Prachatice (Jihočeský kraj).

Okamžitá kapacita klubu 12 osob.

Skrze pomoc nepotřebovat Pomoc = INDEPENDENT PEOPLE

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb

Informační leták

Informační leták pro rodiče

Co nabízíme?

Preventivní a pedagogické programy, volnočasové aktivity, kontaktní práce („pokec“), situační intervence (zásah pracovníka při nevhodném chování), podpora pro zvládání školní zátěže.

Akce, besedy, výlety a podobně (např. den dětí, speciální nebo vlastní akce aj.)

Poradenství, krizová intervence, skupinová práce, nácvik sociálních dovedností, rozvoj psychosociálních dovedností, intuitivní malování.

Informační servis, kontakt s navazujícími službami, zprostředkování dalších služeb, práce s blízkými osobami, pomoc při uplatňování práv a zájmů.

Osobní rozvoj

Pomůžeme se zvládáním emocí a chování, podpoříme rozvoj zdravého sebevědomí, samostatnosti a soběstačnosti, zapracujeme na zlepšení komunikačních dovedností, poskytneme bezpečný prostor pro odpočinek, zklidnění a zamyšlení se.

Vztahy

Seznámíme s technikami zdravého řešení konfliktů, s poznáním svých vlastních potřeb při kontaktu s druhými a naučíme nastavit hranice ve vztazích.  Podpoříme při neshodách s vrstevníky, v rodině a blízkými osobami.

Informace

Podpoříme zvládání školního učiva, upevníme základní hygienické návyky, poskytneme kompetence ke hledání práce, brigády, školy apod., vysvětlíme, jak si umět najít potřebné informace. Zároveň pravidelně poskytujeme informace z oblasti sociálně patologických jevů (návykové látky, šikana, nástrahy kyberprostoru, sebepoškozování, poruchy přijmu potravy apod.)

Zábava

Na Klubu se není nuda. Každý měsíc je věnovaný určitému tématu, v rámci kterého denně probíhají akce – od soutěží, kvízů, her, preventivních programů, promítání, sportovních a výtvarných aktivit až po tematické společenské akce, výlety, speciální venkovní akce apod.


Jak to u nás chodí?

Můžeš zůstat v anonymitě. Je pouze na Tobě, co nám řekneš. Dodržujeme mlčenlivost (Tu lze prolomit jen na žádost Oddělení sociálně právní ochrany dětí, v případě oznamovací povinnosti a na Tvoji žádost.). Naše služby jsou zdarma. Repektujeme Tebe a Tvá rozhodnutí. Můžeš požádat o změnu klíčového pracovníka.

Dohoda o spolupráci

Nejdříve jsi zájemce, zjišťuješ, co nabízíme. Pokud nalezneme společnou řeč, stáváš se uživatelem služby.

V tomto bodě uzavíráme ústní dohodu o spolupráci a hledáme cíl spolupráce (na čem budeme společně pracovat).

Pokud si to přeješ, můžeme uzavřít písemnou dohodu. Dohodu můžeš kdykoli ukončit, a to bez udání důvodu, třeba pokud naše služby již nepotřebuješ.

Můžeš nás kontaktovat opakovaně.

Co od tebe potřebujeme?

Aktivně spolupracuj na změně své situace. Chovejte se slušně. V případě slovní nebo fyzické agresivity může být spolupráce omezena.

Záznamy z konzultací

Z každé konzultace je veden záznam v elektronické databázi, do které mají přístup jen pověření pracovníci NZDM.

Do své dokumentace můžeš po předchozí dohodě nahlédnout. Osobní dokumentace podléhá archivaci.


Spolupracujte s námi

Přijďte k nám na exkurzi. Absolvujte u nás odbornou praxi v rámci studia či odbornou stáž. Staňte se dobrovolníkem.

Exkurze v NZDM Klub I.P.

Exkurze jsou určeny především žákům/studentům základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. 

Pracovníci Klubu I.P. provedou účastníky exkurze službou (Vysvětlí její fungování, objasní služby, které poskytujeme apod. Součástí exkurze je i prohlídka prostor a následná diskuse nad dotazy účastníků exkurze).

Délka exkurze je přibližně 45 minut.

V případě zájmu o exkurzi nás kontaktujte
na tel. čísle 723 206 051, nebo emailem klubip@portusprachatice.cz

Dobrovolnictví v NZDM Klub I.P.

Při přijímání nových dobrovolníků spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem v Prachaticích. 

Před podpisem dobrovolnické smlouvy v Dobrovolnickém centru, proběhne vstupní motivační pohovor s vedoucí zařízení. Pohovor bude zaměřen na zjištění motivace, předchozích zkušeností s dětmi, očekávání dobrovolníka a možností zařízení. 

Dobrovolník absolvoje vstupní seznámení s principy fungování NZDM. Po celou dobu dobrovolnické práce mu bude poskytována zpětná vazba (zavazuje se dodržovat mlčenlivost, etický kodex zařízení apod.). Dobrovolník bude zapojen do přímé práce s uživateli služby (volnočasové aktivity s dětmi, doučování, příprava a realizace programů apod.). Od dobrovolníka očekáváme aktivitu a vlastní iniciativu při práci s dětmi.

Docházka dobrovolníka a vykonávané činnosti budou evidovány pro potřeby Dobrovolnického centra.

Odborná praxe či stáž v NZDM Klub I.P.

Praxe v Klubu I.P. je vhodná pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol oborů sociální práce, sociální činnost, sociální a charitativní práce, sociální patologie a prevence, pedagogika volného času, etika v sociální práci, psychologie apod.

NZDM Klub I.P. je klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studenti této fakulty tedy mají u nás přednost při výběru termínu praxe.

Praxe v Klubu I.P. probíhá v odpoledních a podvečerních hodinách. Očekáváme aktivní přístup a kladný vztah k dětem a mladým lidem.

Praktikanti získají:

 • seznámení s fungováním NZDM (zásady, cíle, SQSS, individuální plánování, Pojmosloví NZDM – Česká asociace Streetwork, doporučení odborné literatury apod.)
 • prohloubení probraného učiva a jeho provázání s praxí (možnost splnění kompetencí, seznámení s projektovým řízením, PR sociálních služeb, financování neziskových organizací apod.)
 • investici do budoucnosti – ujasnění si, zda se chcete věnovat práci v sociálních službách, zda chcete pracovat s cílovou skupinou dětí a mládeže

Odbornou praxi je možno v Klubu I.P. vykonávat po celý rok, mimo letní měsíce. 

Takto svou praxi u nás hodnotí jedna z praktikantek: „Nadšení mladí pracovníci, příjemná atmosféra, velmi dobré vybavení, vysoká účast US, nabízení zajímavých aktivit na dobrovolné bázi, veliká osobní angažovanost všech pracovníků klubu, kamarádský a důvěrný přístup pracovníků. Pracovníci vytváří v klubu atmosféru, ve které jsem se já, a myslím, že i US, cítila jako doma. I kdyby již nedocházelo k žádnému dalšímu výchovně vzdělávacímu působení na US, již ten pocit „jako doma“ je podle mého názoru silně terapeutický a má na US pozitivní vliv. Tato příjemná atmosféra naplňovala i mne a vím, že se mi po této práci i občas posteskne.“

V případě zájmu o odbornou praxi či stáž v NZDM Klubu I.P. kontaktujte vedoucí služby
na tel. čísle 723 206 051, nebo na mailu klubip@portusprachatice.cz

Kvalifikační práce s NZDM Klub I.P.

V případě zájmu o spolupráci na kvalifikační práci (absolventská, bakalářská, diplomová práce) je nutné předem kontaktovat vedoucí zařízení a domluvit se na podmínkách spolupráce. 

NZDM Klub I.P. je anonymní služba, není možné provádět v Klubu I.P. výzkum ke kvalifikační práci bez předchozího písemného souhlasu uživatelů služby.


Máš k naší práci výhrady?

Napadá tě, jak se můžeme zlepšit? Nejsi se službami NZDM Klubu I.P. spokojený? Nebo nám chceš sdělit co se ti u nás naopak líbí? Pošli nám zpětnou vazbu.

Jak na to?

 • Stížnost nebo podněty nám můžeš říct osobně, zatelefonovat na tel. číslo 723 206 051, napsat písemně a vhodit do schránky stížností (na chodbě Klubu I.P., nebo v budově na adrese Starokasárenská 192, 383 01 Prachatice) nebo zaslat elektronicky pomocí formuláře či emailu (klubip@portusprachatice.cz)
 • Email lze napsat i ředitelce sociálních služeb galdia@portusprachatice.cz, nebo dozorčí radě Portus Prachatice, o.p.s. dozorcirada@portusprachatice.cz
 • Schránku stížností na chodbě Klubu vybírají každý týden dva pracovníci. V sídle organizace je vybírána jednou týdně pověřeným pracovníkem.
 • Můžeš zůstat v anonymitě.
 • Tvou stížnost řeší ředitelka sociálních služeb a dozorčí rada Portus Prachatice o.p.s.
 • Nejdéle do 30 – ti dnů ti určitě odpovíme.
 • Tvá stížnost bude řádně zaznamenána v dokumentaci klubu.
 • Odvolání je možné do 30 dnů od zveřejnění odpovědi na stížnost.

Tento formulář můžeš využít pokud chceš využít svého práva si stěžovat.

Stížnost bude vždy řešena ředitelkou sociálních služeb a dozorčí radou Portus Prachatice, o.p.s.

Tento formulář můžeš využít pokud máš připomínku, nápad, přání, jakýkoliv podnět, který máme jako služba zvážit nebo o něm vědět.

Podnět bude vždy řešen vedoucí služby v součinnosti s ředitelkou sociálních služeb Portus Prachatice, o.p.s.

Děkujeme, že naše služby využíváš nebo se o ně zajímáš.

Rádi bychom dali světu vědět, že jste s naší službou spokojení. Dejte nám vědět, jestli můžeme váš podnět zveřejnit.

Fotogalerie


Několik fotografií z našich nových prostor – Klub I.P., konzultační místnost, kancelář. 

Projekty NZDM Klub IPKontakt

Otevírací doba klubu I.P.
Pondělí
konzultační den
12:00 – 17:00
Úterý13:00 – 16:00
Středa13:00 – 19:00
Čtvrtek13:00 – 16:00
Pátek12:00 – 16:00
Terén v Prachaticích
Úterý16:00 – 18:00
Čtvrtek16:00 – 18:00
Vedoucí NZDM
Kateřina Majerová

Kateřina Majerová

Vedoucí NZDM a pracovnice v sociálních službách

Zobrazit profil