O primární prevenci Phénix

Základní ideou projektu „Primární prevence Phénix“ je realizace kontinuálních a dlouhodobých preventivních aktivit (dvou až čtyř hodinových programů) rizikového chování pro žáky a studenty na základních a středních školách, především v okolí Prachatic.

Kontinuita je zaručena návazností všech témat, která by měla děti v ideálním případě provázet od doby, kdy jsou právě nastupujícími žáky prvních tříd až po období, v němž již jsou téměř dospělými.

Program je vždy realizován zkušenými lektory a probíhá interaktivní formou – tedy takovou formou, kdy žáci nejen pasivně sedí a poslouchají, ale sami se aktivně zapojují do průběhu programu. Snažíme se tedy kromě stručné teorie poodhalit roušku daného tématu pomocí interaktivních her, při nichž se lektoři snaží provádět žáky daným tématem při hledání vlastního úsudku a názoru společensky žádoucím směrem

Certifikáty od MŠMT na všeobecnou a selektivní primární prevenci.

Z důvodu dočasného pozastavení procesu certifikací odborné způsobilosti ze strany MŠMT nejsou datumově naše certifikáty aktuální. Avšak jejich platnost je ze strany MŠMT prodloužena a to do doby znovuobnovení tohoto procesu.


Cíle všeobecné a selektivní primární prevence

Cíle vycházející z KAB modelu

 • Pomoci každému jedinci si uvědomit, že i jeho se dopady rizikového chování týkají, nejen jeho, ale i jeho okolí.
 • Poskytnout mu přehled poznatků, přispět k jejich osvojení a orientaci.
 • Umožnit výběr vlastního postoje.
 • Pomoci v orientaci možností.
 • Dát prostor k upevňování vnitřních postojů a přesvědčení, tak, aby si sám jedinec za ním pevně stál a zakotvil si jej do jeho myšlení, chování a jednání.

Základní cíle primární  prevence 

 • Zaměřujeme se na předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování.
 • Ovlivňování chování směrem ke zdravému životnímu stylu a zabránění tak vzniku poruchy zdraví.
 • Podpora protektivních faktorů (snižujících riziko).
 • Osvojování si žádoucích sociálních dovedností (např. odmítání).
 • Zprostředkování základních informací.
 • Mapování zkušenosti s problematikou a informací o problematice, sociálního zázemí, školního klimatu a případného trávení volného času.

Co nabízíme?

Nabízíme dostupnost programů a rovný přístup, a to bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti.

Programy primární prevence

Všeobecná primární prevence poskytovaná klasicky prezenčně ve školách nebo prostřednictvím on-line platforem dle specifik každé školy. 

Jedná se o klasické programy primární prevence, které nenahrazují intervenční programy zaměřené na řešení jednotlivých forem rizikového chování. Nabízené programy primární prevence předcházejí vzniku rizikového chování formou interaktivních a zážitkových technik.

Ceník

 • Cena 2900,- Kč/program – v současné době realizujeme především dvouhodinové programy + cestovné
 • Při komplexních objednávkách (propojená práce žáci – pedagogové – rodiče) dostanete výhodnou individuální cenovou nabídku
 • Programy jsme schopni realizovat on-line formou

Nabídka dvouhodinových programů

Dvouhodinový preventivní program se zaměřuje na poznávání svého já a svého okolí. Cílem tohoto programu je odhadnout nebezpečnou situaci v běžném životě, i když se zprvu může zdát, že je vše v pořádku.

Program o seznámení s internetem je zaměřen na vysvětlení základních pojmů a bezpečného chování na internetu. Děti se naučí, že internet je globální síť informací pro komunikaci. Důležitou součástí programu je interaktivní výuka správného a ohleduplného chování online. Tímto způsobem se děti budou moci bezpečně a zodpovědně účastnit online světa.

Program skrze aktivity a hry děti seznámí s pojmem závislost ve formě, která je pro ně srozumitelná. Důraz je kladen na pochopení závislosti jako něčeho, co může ovlivnit každého. Program je přizpůsoben pozornostnímu rozsahu dětí v tomto věku a zároveň klade důraz na aktivní zapojení dětí a využívá vizuálních pomůcek k podpoře učení.

Interaktivní průběh programu předává formou skutečných kazuistik informace o formách šikany, typologii oběti a agresora a žáci diskuzí nalézají s pomocí lektorek nejrůznější možnosti obrany a
pomoci. Posiluje vztahy v kolektivu jako cestu k prevenci šikany.

Lektoři zábavnou a interaktivní formou pracují během dvou hodin se skupinovou dynamikou. Program je zaměřen na posílení vztahů a spolupráce třídního kolektivu, komunikace, vzájemného respektu a tolerance.

Program seznamuje žáky po dobu dvou hodin s nebezpečím v kyberprostoru, především na sociálních sítích, včetně těch, které se teprve objevují na české platformě.  Diskusní a interaktivní
průběh programu předává informace o bezpečném chování a užívání internetu, digitální stopě, digitálním detoxu a ochraně soukromí ve virtuálním světě.

Program je určen žákům 6. až 9. ročníků ZŠ. Program nabízí žákům interaktivní formou několik různých pohledů na témata mediální výchovy. Pomáhá žákům vyznat se ve
velkém množství informací, které se objevují ve zpravodajských kanálech, reklamách i na sociálních sítích a odlišit je od Fake News.

Interaktivně diskusní dvouhodinový program se věnuje tématu sebepoškozování. Zaměřujeme se na rozpoznání tohoto rizikového chování, práci se spouštěči, práci se stresory a emocemi a alternativní strategie copingu. 

Dvouhodinový program vedený v duchu „jak se nezbláznit“ umožňuje žákům ZŠ a studentům SŠ posílit motivaci ke studiu, předává informace, jak zvládat stresové situace a pracovat tak s emocemi v rámci ukázek dechových a pohybových cvičení. Dále
poskytuje možnosti, jak si zajistit vhodnou psychohygienu a umět pracovat s time managementem.

Diskusní a interaktivní formou předává informace o tom, co lze vnímat jako závislost a jak jejímu rozvoji předcházet. Představí také jednotlivé typy látkových i nelátkových závislostí a jejich
specifika, včetně i méně známých dopadů.

Formou besedy se během dvouhodinového programu zaměříme na téma vzniku, rozvoje, rizik a dopadů známých i méně známých poruch příjmu potravy. Hovořit budeme o mentální anorexii, bulimii, ortorexii, drunkorexii, bigorexii, ale i přejídání. 

Navazující program na téma kyberkriminality rozšiřuje povědomí dětí o různých podvodech na internetu a nových technologických hrozbách. Dětí se dozví, jak mohou být vystaveny podvodům
a jakým způsobem se chránit před těmito nebezpečími. Program také zahrnuje seznámení s umělou inteligencí (AI) a jejím využitím, včetně toho, jak se AI správně využívá. Děti budou taktéž informováni o nejnovějších hrozbách v kyberprostoru.

Během dvouhodinového programu budou žáci seznámeni s fungováním reprodukčního systému mužů a žen, ale i vztahovými a sexuálními rozdíly mezi pohlavími. Zaměříme se na odpovědné
sexuální chování, antikoncepci a prevenci pohlavně přenosných chorob. V rámci diskuse mají žáci příležitost získat praktické informace o sexu jako takovém. 

Po programu, před programem nebo kdykoliv budete potřebovat, můžete využít našeho poradenství na mailu phenix@portusprachatice.cz

Napište nám (zpráva se odešle lektorům na phenix@portusprachatice.cz)


Dokumenty k realizaci

Důležité dokumenty

Dopis třídním učitelům

Dotazník před programem

Kodex práv a povinností klientů

Klient v primární prevenci Phénix

V primární prevenci rozlišujeme klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci) a objednatele (žadatele), ty, kteří program objednávají (škola či jiné zařízení).

Klienti (objednatelé i účastníci) jsou informováni o svých právech a povinnostech během uzavírání kontraktu a při zahajování programu. Práva a povinnosti klienta jsou písemně zpracovány a předávány klientovi jako součást kontraktu. Dále jsou ve srozumitelné, písemné i ústní formě předávány účastníkům při zahajování programu.

PRÁVA KLIENTŮ (ÚČASTNÍK)

 1. Klient má právo na dostupnost programů a rovný přístup, a to bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti.
 2. Klient má právo na ochranu své důstojnosti a lidských práv.
 3. Klient má právo být přijímán jako autonomní a odpovědná bytost.
 4. Klient má právo na jedinečnost, anonymitu, soukromí, důvěrnost a respekt ze strany lektorů.
 5. Klient má právo na podpůrné prostředí bez drog, bez násilí a jiného rizikového chování.
 6. Klient má právo během programů na rozvoj sociálního, duchovního a mravního blaha.
 7. Klient má právo svobodně vyjadřovat své názory, které se jej dotýkají, přičemž se názorům klienta věnuje patřičná pozornost odpovídající jeho věku.
 8. Klient má právo na profesionální práci prováděnou odborníky.
 9. Klient má právo na podání stížnosti pedagogům nebo přímo naší organizaci.
 10. Klient (nebo zákonný zástupce) má písemné právo, kterým lektory zbaví mlčenlivosti (výjimku tvoří ohlašovací povinnost).
 11. Klient má právo na dostupné informace a poradenství při řešení osobního problému.
 12. Klient má právo na včasnou informovanost o realizaci programu Primární prevence Phénix (dále jen PP Phénix).
 13. Klient má právo být seznámen v úvodu s lektory, obsahem programu, metodami práce, délkou trvání programu, posláním a cíli programu, s formou, kterou sdělujeme informace pedagogům a se svými právy.
 14. Klient má právo na možnost ukončení své účasti v programu bez jakýchkoli sankcí, učitel mu stanoví jiné místo pobytu během programu.
 15. Uplatněním těchto práv nesmí být porušena práva ostatních klientů a pracovníků.

POVINNOSTI KLIENTŮ (ÚČASTNÍKŮ)

 1. Klienti jsou povinni dodržovat předem dohodnutá pravidla programu.
 2. V místě konání programu je zakázána manipulace s návykovými látkami. 
 3. V místě konání programu je zakázáno násilné chování.
 4. V místě konání programu je zakázáno ničení nebo zcizování majetku.

PRAVIDLA PROGRAMU

 • Budeme si tykat?
 • Co si uvaříme, to si sníme
 • Pravidlo stop
 • Rušení tiché pošty
 • Mluvíme za sebe
 • Postoje a názory druhých respektujeme
 • Vaše nápady?

PRÁVA KLIENTŮ (OBJEDNATEL)

 1. Klient má právo na dostupnost programů a rovný přístup, a to bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti.
 2. Klient má právo na ochranu své důstojnosti a lidských práv.
 3. Klient má právo být přijímán jako autonomní a odpovědná bytost.
 4. Klient má právo na individuální přístup, anonymitu, soukromí, důvěrnost a respekt ze strany týmu PP Phénix. 
 5. Klient má právo být seznámen s vedením, uchováváním a zabezpečením jeho osobní dokumentace, na vyžádání má právo nahlédnout do osobní dokumentace.
 6. Osobní údaje klienta slouží pouze pro vnitřní potřeby Primární prevence Phénix, ostatním odborným zařízením mohou být poskytnuty pouze s písemným souhlasem. 
 7. Klient má právo na informace o službách Primární prevence a pravidlech poskytování odborné péče. 
 8. Klient má právo na podání stížnosti, dle postupu uvedeného v kontraktu. V případě neplnění předem dohodnutých podmínek, nedodržení termínu, obsahu, délky programu, v případě neprofesionální či neetické práce lektorů aj. – postup viz níže
 9. Klient má právo být zařazen na čekací listinu-pořadník pro realizaci primární prevence Phénix, pokud není realizátorem vyhlášen ,,stop stav“, respektive pokud není pořadník na letošní i příští školní rok již zaplněn. (Pořadník na příští rok je vždy pouze orientační, neboť je dán grantovým pokrytím. V tomto případě doporučíme klientovi jinou organizaci realizující primární prevenci.)
 10. Program respektuje podmínky školy nebo školského zařízení (personální, věcné, materiální apod.). 
 11. Uplatněním těchto práv nesmí být porušena práva ostatních klientů a pracovníků.
 12. Klient má právo na změnu, zrušení či ukončení programu dle podmínek, které stanovuje Dohoda o realizaci programu.

POVINNOSTI KLIENTŮ (OBJEDNATEL)

 • Dodržovat smluvní podmínky dané Dohodou o realizaci.
 • Klienti jsou povinni platit úhradu za sjednaný program v domluvené výši 
 • Pro bezpečné a kvalitní zajištění realizace programu je objednatel (tedy škola, nebo jiné školské zařízení) povinen zajistit minimálně:
 • Konkrétní domluvenou zakázku, která je vždy písemná. Je ústně vyjednána se zástupci školy a je zapisována. Vždy obsahuje cíle, strukturu daných aktivit, jejich rozsah, časový rámec realizace, cílovou skupinu, způsob a formu zhodnocení programu, výstupy, finanční podmínky, způsob ukončení aktivit, jejich zhodnocení, dále obsahuje obecné vymezení. 
 • Dostatečnou informovanost pedagogů i žáků o uskutečnění preventivního bloku. 
 • Samostatnou místnost, kde bude zajištěn nerušený průběh preventivního bloku (totéž platí i opačně, protože některé techniky využívané při práci s dětmi a mládeží mohou být hlučnější).
 • Povinnost zajistit informovanost klienta účastníka o jeho právech a povinnostech
 • Vyplnit Dotazník před programem
 • Na vyžádání poskytnout lektorům k nahlédnutí min. preventivní program
 • Seznámit žáky s názvem a cílem programu
 • Při účasti pedagoga na programu se aktivně zapojit do celého programu, nezasahovat do práce lektorů
 • Respektovat právo na anonymitu žáků
 • Předem informovat žáky o programu – název, délka apod.

Zpětná vazba a hodnocení

Zpětná vazba s třídními učiteli může proběhnout osobně ihned po programu nebo přes Dotazník po programu.

Zpětnovazebné dotazníky od metodiků prevence – vyplňují 2x ročně vždy v pololetí a na konci školního roku.

Reference na naše webináře

Ještě jednou bych Vám chtěla moc poděkovat za páteční preventivní program pro primu na GYMJI. Především děkuji i za to, že jste se ve druhé části programu věnovali i tématu „Jak se nezbláznit z Covidu“. V současné době je to velmi aktuální, během minulého týdne se na mě obraceli i rodiče s tím, že děti už jsou unavené, smutné, bez motivace a cítí se, že jsou v tom ve třídě sami. Jsem proto moc ráda, že jim ještě někdo další (kromě mě a rodičů) řekl, že těžké je to pro všechny bez rozdílu a nikdo v téhle situaci není sám, kdo se necítí dobře. Ještě jednou moc děkuji, byly jste skvělé! I já budu do budoucna víc myslet na svou digitální stopu. 🙂
Miroslava Chadtová, Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice

Jinak ještě jednou děkuji za dnešek. Zpětná vazba od dětí je vesměs pozitivní, dostaly jste skoro samé jedničky . Program se dětem líbil, bavil je, připadal jim přínosný a odnesly si i poučení, např. cituji: „nadávat nikam nahé fotky, dávat si větší pozor na sítích, mobil o nás ví víc než my sami, číst malá písmena, neodepisovat cizím lidem, nerozklikávat neznámé odkazy, že se vše uloží navždy, založím si nový e-mail na hry, nedávat osobní věci na sítě.“ Myslím, že to mluví za vše.
V. Pauknerová, Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek

Děkuju za vstřícnost a milé vedení diskuse, přitom jednoznačně strukturované a směřující k základním zásadám pobytu online.
Mgr. Eva Kotrčková, Gymnázium Pierra de Coubertina

Já i kolegové jsme se shodli, že máte výborně připravený preventivní program a že i v online podobě dobře fungoval. Od žáků máme také pozitivní zpětné vazby.
Mgr. Václav Kuneš, Gymnázium J. V. Jirsíka

Hodnotící dotazník pro učitele

1 - největší nespokojenost | 10 - největší spokojenost

Hodnotící dotazník pro školní metodiky prevence

1 - největší nespokojenost | 10 - největší spokojenost

1 - největší nespokojenost | 10 - největší spokojenost

Podání stížností

Škola má možnost podat stížnost v případě neplnění předem dohodnutých podmínek, nedodržení termínu, obsahu, délky programu, v případě neprofesionální či neetické práce lektorů aj.

Stížnost si může podat i žák – z důvodů popsaných právech a povinnostech – a dále v případech diskriminace a fyzického, psychického, ekonomického či sexuálního zneužití klienta.

Postup a možnosti podání stížnosti:

 1. Přímo zde na webových stránkách realizátorovi projektu nebo vedení organizace
 2. Písemně realizátorovi projektu (vedoucímu PP Phénix), příp. statutárnímu zástupci organizace – Phénix je povinen dát oznamovateli kontakty na jednotlivé osoby
 3. Objednavatel dostane písemné potvrzení o přijetí stížnosti.
 4. Stížnost je zaevidována v knize stížností a mimořádných událostí v zařízení.
 5. Do 1 měsíce od data přijetí bude oznamovateli písemně oznámen způsob řešení stížnosti a případná přijatá opatření.
 6. V případě anonymní stížnosti bude vyrozumění o vyřešení stížnosti vyvěšeno  na webových stránkách po dobu 14 kalendářních dnů.

Stížnosti je nutné ve všech případech podávat neprodleně, na pozdější stížnosti nemusí být brán zřetel.

Pomocí tohoto formuláře můžete podat oficiální stížnost na poskytované služby PP Phénix.


Zajímavé odkazy

Pár zajímavých odkazů.


Kontakt

Primární prevence Phénix

Starokasárenská 192, Prachatice

Upozornění a prosba:

Z důvodu častého výskytu v terénní (on-line) práci, nemůžeme zvedat během programů telefon. V případě potřeby použijte raději náš email, na ten reagujeme vždy.

Děkujeme za pochopení- tým Phénixu