Základní informace


Naše vize

 • Jsme dynamická jihočeská nezisková organizace.
 • Poskytujeme kvalitní sociální, výchovně-vzdělávací a komunitní služby.
 • Jsme profesionálové.
 • Každý je pro nás osobnost.
 • Pomáháme v rozvoji.
 • Ctíme lidské hodnoty.
 • Máme tradici.
 • Jsme Portus!

Identifikační údaje

Datum zápisu:18. ledna 2014
Spisová značka:O 340 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Název: Portus Prachatice, o.p.s.
Sídlo:Starokasárenská 192, Prachatice I, 383 01 Prachatice
Identifikační číslo:63913381
Právní forma:Obecně prospěšná společnost
 • poskytování sociálních služeb pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny v oblasti prevence sociálního vyloučení
 • poskytování služeb pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny v oblasti prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování a v oblasti péče o děti a rodinu
 • zajištění, podpora a organizace společenských, volnočasových, kulturních, sportovních a jiných akcí přispívajících k všestrannému rozvoji osobnosti
 • organizace vzdělávacích kurzů, přednášek, programů, seminářů, konferencí apod. pro odbornou a laickou veřejnost
 • předškolní a mimoškolní výchova a vzdělávání
 • spolupráce s jinými fyzickými a právnickými osobami při zajišťování činnosti v rozsahu vymezeném posláním společnosti
 • další činnosti a služby podporující poslání společnosti
 • osvětová činnost
 • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, dalšími obecně prospěšnými organizacemi i jednotlivci a profesními organizacemi odborníků na regionální či krajské úrovni
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Historie Portus Prachatice, o.p.s.


Občanské sdružení Portus Prachatice vzniklo v roce 1996 (tehdy ještě pod názvem SPPPO – Společnost pro poskytování psychosociální pomoci občanům. Tento název byl změněn 21.1. 2008). Jeho původním záměrem bylo zajistit pomocí Krizového centra pro občany bývalého okresu Prachatice možnost pomoci v těžkých krizových situacích, kdy  si sami neuměli pomoci. O dva roky později zakládá o.s. Portus Prachatice Kontaktní centrum pro uživatele drog a osoby jim blízké. Rokem 2005 se však zřizovatelem Krizového i Kontaktního centra stalo o. s. Prevent.

Následujícím rokem však pro naše sdružení začala nová etapa. Etapa, kdy jsme postupně své úsilí přesměrovali od drogových uživatelů a osob v akutní krizové situaci k dětem a ke snaze zabránit nebo v maximální míře redukovat možnost, aby drogy, ostatní společensky nežádoucí jevy (cigarety, alkohol, šikana, gambling, rasismus, záškoláctví) či obyčejná lidská zlost mohly v budoucnu životy našich děti zničit.

Jako první do boje naší novodobé historie vyplula Primární prevence Phénix v roce 2006 prostřednictvím interaktivních besed na základních a středních školách pro žáky prachatického okresu. Hned následující rok však byla podpořena spanilou jízdou dvou dalších zařízení, a to Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Céčko, které se snaží být ku pomoci nabídkou odborné pomoci či volnočasových aktivit, dětem školou povinným a Mateřským centrem Sluníčko, jež je otevřeno pro ty nejmenší ve věku 0 – 5 let a ty, kteří se o ně starají.

Naše řady se opětovně rozrostly ve druhé polovině roku 2009, kdy se ke svým starším sourozencům přidalo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež COOLna, jehož hlavním cílem je nejen poskytnout smysluplnou nabídku volnočasových aktivit jako alternativu mnohdy nudnému a nebezpečnému trávení volného času, ale zároveň pomoc a podporu mladým lidem ve věku 15 až 26 let. 

Rok 2010 dal vzniknout Krizovému centru – Centru pomoci dětem a rodině, které poskytuje pomoc a podporu všem, kteří se ocitli v akutní krizi či obtížné životní situaci a v dané chvíli ji nemohou zvládnout vlastními silami.

Prozatím posledním vlajkonošem našich barev je Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Rodinka, jež uzavírá celistvý kruh péče o rodiny s dětmi.

18. 1. 2014 se občanské sdružení jako celek transformovalo na obecně prospěšnou společnost a používá název Portus Prachatice, o.p.s.

1996
Založeno o.s. Portus Prachatice (tehdejší název SPPPO), Krizové centrum a Linka důvěry
1998
Kontaktní centrum
2005
Zřizovatelem Krizového a kontaktního centra se stává o.s. Prevent
2006
Primární prevence Phénix
2007
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Céčko, Mateřské centrum sluníčko
2008
Změna jména sdružení z SPPPO na Portus Prachatice
2009
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež COOLna
2010
Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem
2011
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rodinka
2013
Stěhování do nových prostor na náměstí pod jednu společnou střechu, Akreditace vzdělávací instituce Portus Prachatice, Transformace na obecně prospěšnou společnost
2014
Rozvoj vzdělávacích aktivit v oblasti kyberkriminality s akreditací MŠMT a MPSV
2016
Sloučení Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež COOLna a Céčko – vzniká NZDM Klub I.P. (Independent People)
2016
Stěhování RC sluníčka do nových prostor na adresu Strokasárenská 192 a vznik dětské skupiny Portusáček
2017
Vznik druhé dětské skupiny Portusáček 2