Etický kodex / Zásady naší práce

Tento etický kodex určuje základní povinnosti zaměstnanců Portus Prachatice, o.p.s. (dále jen organizace nebo Portus Prachatice) při výkonu a v souvislosti s výkonem pracovních povinností.

Základními hodnotami organizace, které má každý zaměstnanec ctít a vytvářet tak základ pro budování a posílení důvěry veřejnosti ve služby a poslání organizace jsou: týmová práce, odpovědnost, kvalita a profesionální přístup.

 • Respektujeme politiku Ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých nadace OSF
 • Chovej se tak, abys nepoškodil dobré jméno organizace a to nejen v pracovní době, ale i mimo ni – uvědom si, že veřejnost podle toho, jak se chováš
  a jednáš, vnímá celou organizaci.
 • Buď kolegiální ve vztahu ke kolegům pracujícím v organizaci i ve vztahu k ostatním zařízením pracujícím v našem oboru – respektuj rozdílný názor a to nejen mezi kolegy, ale i na veř Dbej, abys nepoškodil dobré jméno svých spolupracovníků v organizaci. Kritické připomínky ke kolegům
  v organizaci i mimo ni, reflektuj na vhodném místě vhodným způsobem a to věcně, kultivovaně a otevřeně.
 • Pamatuj, že organizace má svoje know-how – uvědom si, že je potřeba toto know – how chránit – zachovávej mlčenlivost o důležitých věcech, které se týkají aktivit organizace a mohly by organizaci finančním či profesním způsobem poš
 • Nezneužívej informace a pracovní nástroje organizace ke svému osobnímu prospěchu – usiluj o zajištění maximálně efektivního a ekonomického spravování a využívání svěřených zdrojů.
 • Pečuj o úpravu svého zevnějšku a dbej, aby tvoje oblečení odpovídalo aktuálnímu výkonu práce a pracovnímu úkolu – oblékej se tak, abys při výkonu svěřeného pracovního úkolu působil maximálně profesionálním dojmem – svým oblečením dáváš najevo svůj vztah k subjektu, se kterým jednáš či pracuješ.
 • V pracovní době se věnuj výlučně plnění pracovních úkolů a povinností – maximálně využívej svoji pracovní dobu, drž se pravidla, co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítř
 • V konkurenčním boji si počínej rázně, ale čestně – nepoškozuj pověst konkurentů, a to ani přímo, ani ná Nepokoušej se nečestnými způsoby získávat informace o aktivitách konkurentů.
 • V rámci výkonu pracovních povinností buď vzorem pro ostatní pracovníky organizace a jiných zařízení.
 • Pracovníci v sociálních službách se zavazují k dodržování Standardů kvality sociálních služeb.

Porušování tohoto kodexu může být posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.

Kodex je pro zaměstnance organizace závazný

1. Etické zásady obecně

1.1 Sociální a psychologické služby jsou založeny na hodnotách demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny v Listině základních práv a svobod. Dále se řídí zákony České republiky.

1.2 Člen týmu Portus Prachatice ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

1.3 Mezi základní hodnoty řadíme práva jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii. Tyto principy se uplatňují v profesním přístupu pracovníků.

1.4 Právo každého jedince na seberealizaci je zpochybnitelné, pokud dochází k omezení takového práva u druhých osob.

1.5 Člen týmu Portus Prachatice usiluje o zajištění vysoké odborné úrovně, přičemž poskytuje pouze ty služby, které odpovídají standardům a individuálním kompetencím jednotlivých pracovníků.

1.6 Nezbytnou podmínkou etického přístupu je dobrá vůle pomáhat na základě znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům, skupinám a komunitám při jejich rozvoji a při řešení konfliktů se společností.

1.7 Profesní odpovědnost (v rámci pracovně právního vztahu) má prioritu před osobními zájmy.

2. Etické zásady ve vztahu ke klientům

2.1 Člen týmu Portus Prachatice respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně zodpovědnosti za jeho život. Klienta vede k odpovědnosti, hledání silných stránek. Klient má právo na stížnost.

2.2 Člen týmu Portus Prachatice jedná tak, aby nebyla poškozována důstojnost a lidská práva klientů.

2.3 Člen týmu Portus Prachatice přistupuje se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace ke všem klientům. Chrání klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje jej o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytuje bez jeho souhlasu. Pokud použije získané informace (např. ke studijním aj. účelům-kazuistiky, statistické zpracování), vždy garantuje anonymitu osobních údajů.

2.4 Člen týmu Portus Prachatice je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti se svým působením v Portus Prachatice a které se vztahují ke klientům. Této povinnosti jej může zbavit pouze klient nebo jeho zákonný zástupce písemným prohlášením. I v tomto případě je však pracovník povinen zvážit zachování mlčenlivosti, pokud je to v zájmu klienta. Tím nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního řádu a povinnost vypovídat před orgány činnými v trestním řízení. Další výjimkou v prolomení mlčenlivosti je vyžádání si informací pracovníkem OSPOD dle zákona 359/1999 Sb, o sociálně- právní ochraně dětí.

2.5 Pracovník Portus Prachatice předchází závislosti uživatele na službě.

2.6 Člen týmu Portus Prachatice hledá možnosti jak zainteresovat klienty do řešení jejich problémů.

2.7 Člen týmu Portus Prachatice se musí snažit zajistit, udržet a rozvíjet svoji profesionální kompetenci, uvědomovat si a zachovávat hranice této kompetence.

2.8 Pracovník nikdy nesděluje uživatelům služby/klientům své osobní údaje jako osobní telefonní číslo, email, adresu nebo účty na sociálních sítích. Uživatelům zásadně nepůjčuje peníze, nepřijímá dary, nestýká se s nimi v soukromí mimo pracoviště, nehraje s nimi hazardní hry. Nesmí poskytnout klientovi soukromý telefon nebo pracovní notebook pokud není k tomu účelu přímo určen.

2.9 Jakákoliv forma zneužití klienta je proviněním proti profesionální kompetenci a je vážným porušením pracovních povinností. Odpovědnost za to leží výhradně na konkrétním pracovníkovi Portus Prachatice.

3. Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli

3.1 Člen týmu Portus Prachatice plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků svému zaměstnavateli.

3.2 Zaměstnavatel vytváří takové podmínky, které umožňují členům pracovního týmu závazky přijmout a uplatňovat je v souhlasu s tímto kodexem.

3.3 Člen týmu Portus Prachatice se snaží ovlivňovat pracovní postupy s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb.

3.4 Při své práci každý pracovník reprezentuje společnost. Jeho vystupování nesmí žádným způsobem poškozovat dobrou pověst Portus Prachatice, o.p.s.

3.5 Pracovník Portus Prachatice, nesmí využívat k vlastnímu prospěchu informace, které získá ve své práci.

3.6 Pokud se pracovník Portus Prachatice dostane při výkonu své práce do jakéhokoliv střetu zájmů, je povinen s tímto seznámit svého nadřízeného
a v konkrétní práci se neangažovat.

3.7 Pracovní aktivity zaměstnanců Portus Prachatice realizované mimo rámec pracovní smlouvy a pracovní náplně a související s předmětem činnosti Portus Prachatice, musí být v rozumném časovém horizontu projednány s odborným garantem služeb. Taková činnost nesmí ohrozit nebo oslabit práci pracovníka. Musí být transparentně uváděno, že daná osoba je pracovníkem Portus Prachatice.

4. Etické zásady kolegiality

4.1 Člen týmu Portus Prachatice respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby.

4.2 Člen týmu Portus Prachatice respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborníků. Připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

4.3 Člen týmu Portus Prachatice je povinen konstruktivně spolupracovat s těmi kolegy a odborníky, kteří jsou následně v kontaktu se stejnými klienty. Předává-li klienta do péče kolegovi nebo jinému odborníkovi, pak jej, po vydání klientova písemného souhlasu, může informovat o dosavadním průběhu péče.

4.4 Člen týmu Portus Prachatice upřednostňuje týmovou spolupráci před separací a individuálním pojetím služby.

5. Etické zásady odbornosti a povolání

5.1 Člen týmu Portus Prachatice dbá na udržování a zvyšování prestiže daného typu služby.

5.2 Člen týmu Portus Prachatice se snaží o zvyšování odborné úrovně své práce a brání tomu, aby odbornou práci prováděl nekvalifikovaný pracovník nebo bez patřičného vzdělání a průpravy.

5.3 Člen týmu Portus Prachatice je zodpovědný za celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základní předpoklad pro udržení stanoveného standardu služeb a schopnosti řešit etické problémy.

5.4 Člen týmu Portus Prachatice dodržuje určenou pracovní dobu s ohledem na případy, které vyžadují neodkladné řešení.

5.5 Členů týmu Portus Prachatice se týká ohlašovací povinnost pouze v případech určených zákonem ČR.

5.6 Pracovník dbá o odpovídající nastavení svých hranic v oblasti své profese, oblasti konkrétní služby či organizace, oblasti vztahu s klienty a v oblasti svého soukromého života.

6. Postupy při řešení etických problémů

6.1 Závažné i méně závažné etické problémy řeší tým Portus Prachatice v rámci supervize, intervize nebo pracovních porad. Každý člen týmu má mít možnost diskutovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci se všemi stranami, kterých se problém týká.

6.2 Úkolem supervize je mj. napomáhat řešit etické problémy, které se jednotlivcům a týmu Portus Prachatice nedaří řešit z vlastních lidských a odborných zdrojů.

6.3 Pokud člen týmu Portus Prachatice nemá možnost řešit uspokojivým způsobem etické problémy v týmu a v rámci supervize, má možnost obrátit se na, vedoucího sociálních služeb, ředitele nebo dozorčí radu.