Portus na FB

Portus na Youtube


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Etický kodex1. Etické zásady obecně

1.1

Sociální, psychologická a zdravotní péče je založena na hodnotách demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, v Úmluvě o právech dítěte a v etickém kodexu Práv pacientů. Dále se řídí zákony tohoto státu, které se od uvedených kodexů odvíjejí.

1.2

Člen týmu Portus Prachatice ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

1.3

Mezi základní hodnoty řadíme práva jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii. Tyto principy se uplatňují v přístupu ke klientům a musí být v souladu nejen s profesionálními povinnostmi, ale i se zákonem. 

1.4

Právo každého jedince na seberealizaci je zpochybnitelné, pokud dochází k omezení takového práva u druhých osob.

1.5

Člen týmu Portus Prachatice usiluje o zajištění vysoké odborné úrovně, přičemž poskytuje pouze ty služby, které odpovídají standardům a individuálním kompetencím jednotlivých pracovníků.

1.6

Součástí etického přístupu je dobrá vůle pomáhat na základě znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům, skupinám a komunitám při jejich rozvoji a při řešení konfliktů se společností.

1.7

Profesionální odpovědnost má prioritu před osobními zájmy.


2. Etické zásady ve vztahu ke klientům

2.1

Člen týmu Portus Prachatice respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví.

2.2

Člen týmu Portus Prachatice jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva klientů.

2.3

Člen týmu Portus Prachatice pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Chrání klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje jej o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytuje bez jeho souhlasu. Pokud použije získané informace (např. ke studijním aj. účelům-kazuistiky, statistické zpracování, zprávy pro instituce), vždy garantuje anonymitu osobních údajů.

2.4

Člen týmu Portus Prachatice je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti se svým působením v Portus Prachatice a které se vztahují ke klientům. Této povinnosti jej může zbavit pouze klient nebo jeho zákonný zástupce písemným prohlášením. I v tomto případě je však pracovník povinen zvážit zachování mlčenlivosti, pokud je to v zájmu klienta. Tím nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního řádu a povinnost vypovídat před orgány činnými v trestním řízení.

2.5

Člen týmu Portus Prachatice hledá možnosti jak zainteresovat klienty do řešení jejich problémů.

2.6

Člen týmu Portus Prachatice se musí snažit zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, která obsahuje i supervizi, uvědomovat si a zachovávat hranice vlastních kompetencí

2.7

Jakákoliv forma zneužití klienta je proviněním proti profesionální kompetenci a je vážným porušením pracovních povinností. Odpovědnost za to leží výhradně na konkrétním pracovníkovi Portusu Prachatice, o. p. s.


3. Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli

3.1

Člen týmu Portus Prachatice plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků svému zaměstnavateli.

3.2

Zaměstnavatel vytváří takové podmínky, které umožňují členům pracovního týmu závazky přijmout a uplatňovat je v souhlasu s tímto kodexem.

3.3

Člen týmu Portus Prachatice se snaží ovlivňovat pracovní postupy s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb.

3.4

Při své práci je každý pracovník reprezentantem Portusu Prachatice, o. p. s. Jeho vystupování nesmí žádným způsobem poškozovat dobrou pověst Portusu Prachatice, o.p.s.

3.5

Pracovník Portusu Prachatice, o. p. s. nesmí využívat k vlastnímu prospěchu informace, které získá ve své práci.

3.6

Pokud se pracovník Portusu Prachatice, o. p. s. dostane při výkonu své práce do jakéhokoliv střetu zájmů, je povinen s tímto seznámit svého nadřízeného a v konkrétní práci se neangažovat.

3.7

Pracovní aktivity zaměstnanců Portusu Prachatice, o.p.s. realizované mimo rámec pracovní smlouvy a pracovní náplně a související s předmětem činnosti Portusu Prachatice, o.p.s., musí být v rozumném časovém horizontu projednány s odborným garantem služeb. Taková činnost nesmí ohrozit nebo oslabit práci v Portusu Prachatice, o.p.s. Musí být transparentně uváděno, že daná osoba je pracovníkem Portusu Prachatice, o.p.s.


4. Etické zásady kolegiality

4.1

Člen týmu Portus Prachatice respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby.

4.2

Člen týmu Portus Prachatice respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborníků. Připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

4.3

Člen týmu Portus Prachatice je povinen konstruktivně spolupracovat s těmi kolegy a odborníky, kteří jsou následně v kontaktu se stejnými klienty. Předává-li klienta do péče kolegovi nebo jinému odborníkovi, pak jej, po vydání klientova písemného souhlasu, může informovat o dosavadním průběhu péče.

4.4

Člen týmu Portus Prachatice upřednostňuje týmovou spolupráci před separací a individuálním pojetím služby.


5. Etické zásady odbornosti a povolání

5.1

Člen týmu Portus Prachatice dbá na udržování a zvyšování prestiže daného typu služby.

5.2

Člen týmu Portus Prachatice se snaží o zvyšování odborné úrovně své práce a brání tomu, aby odbornou práci prováděl nekvalifikovaný pracovník nebo bez patřičného vzdělání a průpravy.

5.3

Člen týmu Portus Prachatice je zodpovědný za celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základní předpoklad pro udržení stanoveného standardu služeb a schopnosti řešit etické problémy.

5.4

Člen týmu Portus Prachatice dodržuje určenou pracovní dobu s ohledem na případy, které vyžadují neodkladné řešení.

5.5

Členů týmu Portus Prachatice se týká ohlašovací povinnost pouze v případech určených zákonem ČR.


6. Postupy při řešení etických problémů

6.1

Závažné i méně závažné etické problémy řeší tým Portus Prachatice v rámci supervize, intervize nebo pracovních porad. Každý člen týmu má mít možnost diskutovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci se všemi stranami, kterých se problém týká.

6.2

Úkolem supervize je mj. napomáhat řešit etické problémy, které se jednotlivcům a týmu Portus Prachatice nedaří řešit z vlastních lidských a odborných zdrojů.

6.3

Pokud člen týmu Portus Prachatice nemá možnost řešit uspokojivým způsobem etické problémy v týmu a v rámci supervize, má možnost se obrátit na ředitele nebo správní radu.