Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Respektujeme Vaše práva

Právo na uplatnění vlastní vůle

       - dbáme na to, aby uživatelé využívali služeb krizového centra dobrovolně

- je-li přivedeno dítě dospělou osobou, hledáme s dítětem odpovědi na otázky, proč sem docházet má a zda bychom mu s něčím mohli pomoci

- je-li uživatel odkázán do krizového centra jiným odborníkem (vč. soudu), postupujeme obdobně

- navrhujeme tři až pět schůzek na vyzkoušení (potřebný čas pro navázání minimálního vztahu pro navázání důvěry, ukázka práce aj.) a poté vyhodnocení spolupráce

- pokud jedinec za každou cenu docházet nechce, respektujeme jeho rozhodnutí

 •  Právo na individuální přístup

 - vycházíme z  potřeb každého člověka, respektujeme a vnímáme jeho jedinečnost

- má-li pracovník osobní problém s daným klientem, zpracovává ho na poradách, intervizích a supervizích, případě dochází ke změně klíčového pracovníka (př. klient je podobný osobě pracovníkovi blízké, aktuálně řešené téma pracovníkem aj.)

- nesouhlasí-li pracovník s názorem klienta, může mu ukázat jiný možný úhel pohledu na věc s potřebným odůvodněním (př. večerka dítěte), ale rozhodnutí nechá na klientovi a jeho rozhodnutí respektuje

 •  Právo na rovný přístup ke službám

- služby poskytujeme ve stejném rozsahu a kvalitě bez rozdílu (nezáleží na pohlaví, věku, vyznání, sexuální orientaci, ekonomické či sociální situaci uživatele)

- je-li zájem o jeden časový termín více klienty, přednost má ten, kdo se objedná jako první

 •  Právo na důvěrnost sdělení

 - utváříme svým přístupem a prostředím podmínky umožňující důvěrná sdělení (př. klient se sám rozhoduje, zda chce okno nechat otevřené, zda chce někoho přizvat apod.)

- klient svým podpisem dává pracovníkovi možnost sdělovat informace třetí osobě a má právo nahlédnout na obsah informací podané třetí osobě

- pracovník rozlišuje informace podané třetí osobě potřebné pro účely řešení situace vs. informace nad rámec základních údajů, na které i nadále platí mlčenlivost

- respektujeme potřebu klienta i v podobě mlčení,případně nabízíme alternativní formy vedení rozhovoru (sandplay, asociativní karty, hry apod.)

- na konzultaci je přítomen jen klient s klíčovým pracovníkem, nedá-li klient souhlas k přítomnosti i jiné osoby (hospitace, druhý pracovník, blízká osoba aj.)

- krizové centrum nepřijímá praktikanty a stážisty

- pracovník respektuje přání o určitých věcech nehovořit, max. může klienta podpořit ve sdílení, vyhodnotí-li, že je situace pro klienta náročná a sdílení by mu pomohlo

- pracovníci navzájem vědí, kdy jsou vedeny konzultace, tj. respektují tento prostor a eliminují rušení svým vcházením do místnosti, omezují hlučné projevy apod.

 •  Právo na bezplatné užívání služeb krizového centra

- poskytujeme služby bez úhrady

 •  Právo na anonymitu

- klient má právo využít službu bez sdělení jména a jiných údajů o sobě

- objednává-li se klient po telefonu, e-mailem, častokrát má pracovník k dispozici jeho jméno a kontaktní údaje, při podpisu smlouvy však dává uživateli možnost vystupovatt pod jakýmkoliv pseudonymem

- pracovník vysvětluje důležitost kontaktu na klienta (zrušení konzultace pracovníkem, informování o podání zprávy třetí osobě aj.), ale respektuje, pokud jej uživatel nechce dát

- je-li klient doporučen do krizového centra třetí osobou (pokyn OSPOD, nařízení soudu apod.), častokrát nemá možnost vystupovat pod pseudonymem – pracovník vysvětluje důvody, proč tomu tak není a hledá společně s klientem výhody  ve spolupráci s těmito orgány a upozorňuje na míru podaných informací (informace potřebné pro účely „řízení“ vs. informace nad rámec základních údajů)

- veškeré osobní údaje jsou dostupné pouze v elektronické databázi a papírové složce uživatele – obě verze jsou zabezpečeny (uzamykatelná skříň, heslo)

- pracovníci minimalizují předávání si informací písemnou formou – pokud je to nevyhnutelné, používají pracovní maily

- společných setkání bývá přítomen pouze klíčový pracovník, s přizváním třetí osoby (př. jiný pracovník) musí uživatel souhlasi

- pracovníci se snaží klienty objednávat tak, aby docházelo k co nejmenšímu osobnímu setkání s jinými klienty na chodbě (ne vždy je to z časových důvodů nás/klientů možné)

 •  Právo na ukončení spolupráce bez udání důvodů a bez následků

- klient může kdykoli schůzku odmítnout nebo spolupráci ukončit, není za to sankciován a nemá povinnost sdělit důvod ukončení spolupráce

- pracovník respektuje dobrovolnost docházení do krizového centra

- pokud klient nedorazí na domluvenou schůzku, pracovník se jej nesnaží kontaktovat zpět

- s ohledem na mlčenlivost se ani pracovník nesnaží zjistit důvod nedocházení klienta

- je-li docházka nařízena třetí osobou a klient má podepsaný souhlas s podáváním informací, pracovník na žádost podání informací pouze opravňující orgán obeznámí, kdy se klientl účastnil poslední schůzky

 •  Právo na podání stížnosti

 - klientl si může na cokoli a kohokoli stěžovat 

 • Právo na ochranu osobních údajů

- údaje shromažďujeme s vědomím a souhlasem uživatele – jsou součástí dokumentace uživatele, ke které mají přístup pouze pracovníci

- veškeré osobní údaje jsou zveřejněny pouze v internetové databázi a papírové složce uživatele – obě verze jsou zabezpečeny (uzamykatelná skříň, heslo)

- pracovníci minimalizují předávání si informací písemnou formou – pokud je to nevyhnutelné, používají pracovní maily

- poskytnutí informací třetí osobě je závislé na souhlasu klienta, vyjma zákonnou povinnost (o této situaci je klient informován) 

 •  Právo nahlížet do vlastní dokumentace

- klient může nahlédnout do své dokumentace

- pracovník s klientem domluví termín, ve kterém mu nahlédnutí umožní a bude mu k dispozici pro případné otázky

- toto právo pracovníci zdůrazňují, jsou-li podávány informace třetí osobě, aby měl klient představu, v jakém rozsahu k tomu došlo

- klient si může vyžádat výpis z vlastní dokumentace (zkrácená podoba)

 •  Právo na volbu a změnu klíčového pracovníka

- pokud si klient přeje konkrétního pracovníka, je snahou mu vyhovět – má-li však pracovník plnou kapacitu, jsou klientovi nabídnuty jiné možnosti (termínově, personálně či nabídkou jiné služby)

- pokud si klient přeje pracovníka, který již v krizovém centru nepracuje, je uživatel o této situaci obeznámen a jsou mu nabídnuty jiní pracovnici

- klient si může pracovníka v případě žádosti změnit bez udání důvodu

- má-li dojít ke změně klíčového pracovníka ze strany krizového centra, je o tom klient předem informován a je vyžadován jeho souhlas (stačí slovní)

 •  Právo na informace

- o principech a filosofii služby, postupech a metodách

- velké penzum informací dostává klient od pracovníka v prvních konzultacích, opakovaně se k nim však vrací – především v momentech, kdy je zřejmé, že klient tápe

- klient má informace napsané ve smlouvě, předaném letáku či webu

- pracovník se pravidelně doptává, zda klient všemu rozumí, případně informace předá

- klient v pracovní dobu může krizové centrum kontaktovat a doptávat se

 • Právo na důstojné zacházení

- profesionální a lidský přístup ke kleintovi je nadřazen osobním zájmům a vztahům pracovníka

- pracovník neposkytuje pomoc osobě blízké (rodina, přátelé)

- zná-li pracovník klienta, zhodnocuje v týmu, zda je jeho spolupráce s danou osobou žádoucí a vyhodnotí-li že ano, nechává finální rozhodnutí na klientovi 

- pracovník nečiní klientovi žádné komerční nabídky 


OTEVŘENO

 

PONDĚLÍ

8:00 - 16:00

ÚTERÝ

8:00 - 16:00

STŘEDA

8:00 - 16:00

ČTVRTEK

8:00 - 16:00

PÁTEK

8:00 - 16:00

Dotazník spokojenosti se službami KC

Pro vstup klikněte na obrázek

Články Krizové centrum
Výtvarná challange pro odvážlivce

Výtvarná challange pro odvážlivce

Máš rád/a výzvy? Pak pro Tebe jednu máme. Namaluj nám, jak vnímáš rodičovský konflikt a výhra může být Tvá. A když ne výhra, určitě se na Tvůj obraz bude moci podívat veřejnost.

Krizové centrum

všechny články
Kontakt

Krizové centrum 

+420 736 213 002

krizac@portusprachatice.cz

Starokasárenská 192, Prachatice