Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Programy primární prevence

Všeobecná primární prevence poskytovaná klasicky prezenčně ve školách nebo prostřednictvím on-line platforem dle specifik každé školy. 

Jedná se o klasické programy primární prevence, které nenahrazují intervenční programy zaměřené na řešení jednotlivých forem rizikového chování. Nabízené programy primární prevence předcházejí vzniku rizikového chování formou interaktivních a zážitkových technik.

Ceník
  • Cena 2900,- Kč/program - v současné době realizujeme především dvouhodinové programy + cestovné
  • Při komplexních objednávkách (propojená práce žáci - pedagogové - rodiče) dostanete výhodnou individuální cenovou nabídku
  • Programy jsme schopni realizovat on-line formou
Nabídka dvouhodinových programů

Buď opatrný   1.-2. ročník

Dvouhodinový preventivní program se zaměřuje na poznávání svého já a svého okolí. Cílem tohoto programu je odhadnout nebezpečnou situaci v běžném životě, i když se zprvu může zdát, že je vše v pořádku.

 


Co je to internet?    1.-2. ročník

Program o seznámení s internetem je zaměřen na vysvětlení základních pojmů a bezpečného chování na internetu. Děti se naučí, že internet je globální síť informací pro komunikaci. Důležitou součástí programu je interaktivní výuka správného a ohleduplného chování online. Tímto způsobem se děti budou moci bezpečně a zodpovědně účastnit online světa.


Co je to závislost?   1.-2. ročník

Program skrze aktivity a hry děti seznámí s pojmem závislost ve formě, která je pro ně srozumitelná. Důraz je kladen na pochopení závislosti jako něčeho, co může ovlivnit každého. Program je přizpůsoben pozornostnímu rozsahu dětí v tomto věku a zároveň klade důraz na aktivní zapojení dětí a využívá vizuálních pomůcek k podpoře učení.


Společně proti šikaně     3.-6. třída

Interaktivní průběh programu předává formou skutečných kazuistik informace o formách šikany, typologii oběti a agresora a žáci diskuzí nalézají s pomocí lektorek nejrůznější možnosti obrany a
pomoci. Posiluje vztahy v kolektivu jako cestu k prevenci šikany.


Ruku v ruce    Všechny třídy základní školy, 1.ročníky SŠ

Lektoři zábavnou a interaktivní formou pracují během dvou hodin se skupinovou dynamikou. Program je zaměřen na posílení vztahů a spolupráce třídního kolektivu, komunikace, vzájemného respektu a tolerance.


Bezpečně po vlnách     3.-6. třída

Program seznamuje žáky po dobu dvou hodin s nebezpečím v kyberprostoru, především na sociálních sítích, včetně těch, které se teprve objevují na české platformě.  Diskusní a interaktivní
průběh programu předává informace o bezpečném chování a užívání internetu, digitální stopě, digitálním detoxu a ochraně soukromí ve virtuálním světě.


Mediální výchova – Umím v tom chodit      6.-.9. třída

Program je určen žákům 6. až 9. ročníků ZŠ. Program nabízí žákům interaktivní formou několik různých pohledů na témata mediální výchovy. Pomáhá žákům vyznat se ve
velkém množství informací, které se objevují ve zpravodajských kanálech, reklamách i na sociálních sítích a odlišit je od Fake News.


Neubližuj si!     6.-9. třída

Interaktivně diskusní dvouhodinový program se věnuje tématu sebepoškozování. Zaměřujeme se na rozpoznání tohoto rizikového chování, práci se spouštěči, práci se stresory a emocemi a alternativní strategie copingu. 


Psychohygiena     6.-9. třída

Dvouhodinový program vedený v duchu „jak se nezbláznit“ umožňuje žákům ZŠ a studentům SŠ posílit motivaci ke studiu, předává informace, jak zvládat stresové situace a pracovat tak s emocemi v rámci ukázek dechových a pohybových cvičení. Dále
poskytuje možnosti, jak si zajistit vhodnou psychohygienu a umět pracovat s time managementem.

 

Běh na krátkou trať- závislosti    7.-8. třída

Diskusní a interaktivní formou předává informace o tom, co lze vnímat jako závislost a jak jejímu rozvoji předcházet. Představí také jednotlivé typy látkových i nelátkových závislostí a jejich
specifika, včetně i méně známých dopadů.


Poruchy přijmu potravy    7.-8. třída

Formou besedy se během dvouhodinového programu zaměříme na téma vzniku, rozvoje, rizik a dopadů známých i méně známých poruch příjmu potravy. Hovořit budeme o mentální anorexii, bulimii, ortorexii, drunkorexii, bigorexii, ale i přejídání. 

 

Hlouběji do kyberprostoru    7.-9. třída (navazující na program Bezpečně po vlnách)

Navazující program na téma kyberkriminality rozšiřuje povědomí dětí o různých podvodech na internetu a nových technologických hrozbách. Dětí se dozví, jak mohou být vystaveny podvodům
a jakým způsobem se chránit před těmito nebezpečími. Program také zahrnuje seznámení s umělou inteligencí (AI) a jejím využitím, včetně toho, jak se AI správně využívá. Děti budou taktéž informováni o nejnovějších hrozbách v kyberprostoru.

Sex faktor    8.-9. třída

Během dvouhodinového programu budou žáci seznámeni s fungováním reprodukčního systému mužů a žen, ale i vztahovými a sexuálními rozdíly mezi pohlavími. Zaměříme se na odpovědné
sexuální chování, antikoncepci a prevenci pohlavně přenosných chorob. V rámci diskuse mají žáci příležitost získat praktické informace o sexu jako takovém. 

V letošním roce nás podporují