Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Kodex práv a povinností klientů

Klient v primární prevenci Phénix

V primární prevenci rozlišujeme klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci) a objednatele (žadatele), ty, kteří program objednávají (škola či jiné zařízení).

Klienti (objednatelé i účastníci) jsou informováni o svých právech a povinnostech během uzavírání kontraktu a při zahajování programu. Práva a povinnosti klienta jsou písemně zpracovány a předávány klientovi jako součást kontraktu. Dále jsou ve srozumitelné, písemné i ústní formě předávány účastníkům při zahajování programu.

Práva klientů (účastník)
 1. Klient má právo na dostupnost programů a rovný přístup, a to bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti.
 2. Klient má právo na ochranu své důstojnosti a lidských práv.
 3. Klient má právo být přijímán jako autonomní a odpovědná bytost.
 4. Klient má právo na jedinečnost, anonymitu, soukromí, důvěrnost a respekt ze strany lektorů.
 5. Klient má právo na podpůrné prostředí bez drog, bez násilí a jiného rizikového chování.
 6. Klient má právo během programů na rozvoj sociálního, duchovního a mravního blaha.
 7. Klient má právo svobodně vyjadřovat své názory, které se jej dotýkají, přičemž se názorům klienta věnuje patřičná pozornost odpovídající jeho věku.
 8. Klient má právo na profesionální práci prováděnou odborníky.
 9. Klient má právo na podání stížnosti pedagogům nebo přímo naší organizaci.
 10. Klient (nebo zákonný zástupce) má písemné právo, kterým lektory zbaví mlčenlivosti (výjimku tvoří ohlašovací povinnost).
 11. Klient má právo na dostupné informace a poradenství při řešení osobního problému.
 12. Klient má právo na včasnou informovanost o realizaci programu Primární prevence Phénix (dále jen PP Phénix).
 13. Klient má právo být seznámen v úvodu s lektory, obsahem programu, metodami práce, délkou trvání programu, posláním a cíli programu, s formou, kterou sdělujeme informace pedagogům a se svými právy.
 14. Klient má právo na možnost ukončení své účasti v programu bez jakýchkoli sankcí, učitel mu stanoví jiné místo pobytu během programu.
 15. Uplatněním těchto práv nesmí být porušena práva ostatních klientů a pracovníků.
Povinnosti klientů (účastníků)
 1. Klienti jsou povinni dodržovat předem dohodnutá pravidla programu.
 2. V místě konání programu je zakázána manipulace s návykovými látkami. 
 3. V místě konání programu je zakázáno násilné chování.
 4. V místě konání programu je zakázáno ničení nebo zcizování majetku.
Pravidla programu
 • Budeme si tykat?
 • Co si uvaříme, to si sníme
 • Pravidlo stop
 • Rušení tiché pošty
 • Mluvíme za sebe
 • Postoje a názory druhých respektujeme
 • Vaše nápady?
Práva klientů (objednatel)
 1. Klient má právo na dostupnost programů a rovný přístup, a to bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti.
 2. Klient má právo na ochranu své důstojnosti a lidských práv.
 3. Klient má právo být přijímán jako autonomní a odpovědná bytost.
 4. Klient má právo na individuální přístup, anonymitu, soukromí, důvěrnost a respekt ze strany týmu PP Phénix. 
 5. Klient má právo být seznámen s vedením, uchováváním a zabezpečením jeho osobní dokumentace, na vyžádání má právo nahlédnout do osobní dokumentace.
 6. Osobní údaje klienta slouží pouze pro vnitřní potřeby Primární prevence Phénix, ostatním odborným zařízením mohou být poskytnuty pouze s písemným souhlasem. 
 7. Klient má právo na informace o službách Primární prevence a pravidlech poskytování odborné péče. 
 8. Klient má právo na podání stížnosti, dle postupu uvedeného v kontraktu. V případě neplnění předem dohodnutých podmínek, nedodržení termínu, obsahu, délky programu, v případě neprofesionální či neetické práce lektorů aj. – postup viz níže
 9. Klient má právo být zařazen na čekací listinu-pořadník pro realizaci primární prevence Phénix, pokud není realizátorem vyhlášen ,,stop stav“, respektive pokud není pořadník na letošní i příští školní rok již zaplněn. (Pořadník na příští rok je vždy pouze orientační, neboť je dán grantovým pokrytím. V tomto případě doporučíme klientovi jinou organizaci realizující primární prevenci.)
 10. Program respektuje podmínky školy nebo školského zařízení (personální, věcné, materiální apod.). 
 11. Uplatněním těchto práv nesmí být porušena práva ostatních klientů a pracovníků.
 12. Klient má právo na změnu, zrušení či ukončení programu dle podmínek, které stanovuje Dohoda o realizaci programu.
Povinnosti klientů (objednatel)
 • Dodržovat smluvní podmínky dané Dohodou o realizaci.
 • Klienti jsou povinni platit úhradu za sjednaný program v domluvené výši 
 • Pro bezpečné a kvalitní zajištění realizace programu je objednatel (tedy škola, nebo jiné školské zařízení) povinen zajistit minimálně:

 • Konkrétní domluvenou zakázku, která je vždy písemná. Je ústně vyjednána se zástupci školy a je zapisována. Vždy obsahuje cíle, strukturu daných aktivit, jejich rozsah, časový rámec realizace, cílovou skupinu, způsob a formu zhodnocení programu, výstupy, finanční podmínky, způsob ukončení aktivit, jejich zhodnocení, dále obsahuje obecné vymezení. 
 • Dostatečnou informovanost pedagogů i žáků o uskutečnění preventivního bloku. 
 • Samostatnou místnost, kde bude zajištěn nerušený průběh preventivního bloku (totéž platí i opačně, protože některé techniky využívané při práci s dětmi a mládeží mohou být hlučnější).
 • Povinnost zajistit informovanost klienta účastníka o jeho právech a povinnostech
 • Vyplnit Dotazník před programem
 • Na vyžádání poskytnout lektorům k nahlédnutí min. preventivní program
 • Seznámit žáky s názvem a cílem programu
 • Při účasti pedagoga na programu se aktivně zapojit do celého programu, nezasahovat do práce lektorů
 • Respektovat právo na anonymitu žáků
 • Předem informovat žáky o programu – název, délka apod.