Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Dětský klub Volyňka

Cílem projektu je usnadnit sladění pracovního a rodinného života rodičům žáků 1. stupně ZŠ Volyňka z.s. prostřednictvím nabídky služby péče o jejich děti. 

Název projektu: Dětský klub Volyňka

Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016391

V průběhu školního roku bude tato služba nabízena formou dětského klubu a v době letních prázdnin ji budou doplňovat příměstské tábory. Dětský klub bude fungovat od 6:30 - 8:00 hod a pak od 12:00 -17:00 hod., v době letních prázdnin budou probíhat 4 turnusy příměstských táborů. 

Realizováno za finanční podpory EU. 

Podmínky přijetí a účasti dítěte v dětském klubu Volyňka a na příměstských táborech (dány dotačními podmínkami ESF ČR):

1. vyplnění všech povinných dokumentů před vstupem do projektu

a) přihláška dítěte do dětského klubu nebo na příměstské tábory

b) monitorovací list podpořené osoby (vyplňuje pouze jeden z rodičů)

c) potvrzení ohledně vazby na trh práce od obou rodičů

2. monitorování denní docházky příchodů a odchodů dětí do dětského klubu nebo na příměstský tábor v listinné podobě - nutný podpis jednoho z rodičů na konci každého měsíce, eventuálně pololetí

Všichni zákonní zástupci mají povinnost neprodleně nahlásit jakékoliv změny ve výše uvedených dokumentech.

Vážení rodiče,

Od  25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení (EU) 2016/679 GDPR), které se zabývá zpracováním osobních údajů fyzických osob a nastavuje pravidla pro jejich zpracování. Jsme povinni informovat vás o právech z hlediska ochrany osobních údajů a také o účelu zpracování poskytnutých osobních údajů.

Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy v rámci projektu Dětský klub Volyňka:

Provozovatel (správce osobních údajů):

Portus Prachatice, o.p.s.,

Velké náměstí 14,383 01 Prachatice

IČO: 63913381

Spisová značka: O 340 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontakt: portus@portusprachatice.cz, tel 722 928 192

Portus Prachatice, o.p.s. jakožto správce osobních údajů tímto informuje, že veškeré osobní údaje zpracovává a chrání dle Všeobecného nařízení EU 2016/679 („GDPR“) a další platnou legislativou.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování

Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační a jiné údaje dítěte: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, zdravotní pojišťovna, údaje o zdravotním stavu, denní docházka dítěte (pseudonymizované příchody a odchody dítěte do dětského klubu nebo na příměstský tábor)
 • identifikační a jiné údaje zákonného zástupce: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefon, emailová adresa, dosažené vzdělání, informace o zaměstnavateli

Důvody zpracování osobních údajů:

 • všechny výše uvedené údaje o dítěti a zákonném zástupci pro právní povinnosti plynoucí z příjmu dotace – přihláška, monitorovací list, potvrzení o návaznosti na trh práce, denní evidence příchodů a odchodů dětí do dětského klubu nebo na příměstský tábor
 • jméno a příjmení dítěte pro možnost zveřejnit výtvarné výrobky dětí na nástěnce v objektu ZŠ Volyňka nebo na případných výstavách uspořádaných pro rodiče dětí
 • emailová adresa nebo telefon zákonného zástupce za účelem efektivní komunikace, předávání informací o aktivitách klubu nebo táborů, k zaslání dokumentů ohledně projektu

Lhůty pro zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje zpracováváme po minimální dobu, po kterou jsme povinni osobní údaje zpracovávat, protože nám tuto lhůtu stanovují právní předpisy. V případě našeho projektu je doba zpracování údajů po celou dobu zapojení dítěte do projektu. Ohledně osobních údajů dětí a zákonných zástupců (pověřených osob k vyzvedávání dětí), které zpracováváme z důvodu toho, že tento rozsah stanovují dotační podmínky, máme povinnost podle dotačních podmínek tyto údaje archivovat po dobu 10 let od ukončení dotačního projektu. Jakmile pomine účel archivace, osobní údaje jsou vymazány/skartovány.

Předávání osobních údajů 

 • Osobní údaje pro zajištění výše popsaných účelů mohou být zpracovávány zaměstnanci Portus Prachatice o.p.s. (statutární orgán, vychovatelka, pracovníci příměstských táborů, projektový manažer, administrativní pracovníci dotace) a statutární orgán ZŠ Volyňka. Všichni jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů, orgány veřejné správy v rámci kontrol, zpracovateli zajišťujícími podpůrné služby (IT, účetní služby), dále poskytovateli dotace ESF ČR.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 • ukládáme dokumenty do zabezpečených uzamykatelných prostorů
 • shromažďujeme pouze nezbytné osobní údajů dané dotačními podmínkami projektu 
 • všichni zaměstnanci mají povinnost zachovávat mlčenlivost o údajích
 • neposkytujeme údaje třetím osobám bez právního důvodu
 • zabezpečená práce s IT technikou

Poučení o právech

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Portus Prachatice, o.p.s. jakožto správce vašich osobních údajů a osobních údajů vašich dětí máte právo:

 • získat potvrzení, zda vaše osobní údaje či údaje vašich dětí zpracováváme a pokud ano, požadovat přístup k těmto údajům
 • na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů, které nejsou přímo vázány dotačními podmínkami projektu
 • právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pokud obdržíme žádost dle výše uvedených práv, budeme vás informovat o přijatých opatřeních do jednoho měsíce.

 Kontaktní údaje

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na emailovou adresu portus@portusprachatice.cz nebo telefonní číslo +420 722 928 192.