Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Cíle a zásady Klubu I.P.

Jakými zásadami se řídíme a co je naším cílem?

Zásady Klubu I.P.

Bezplatnost - Sociální služby NZDM jsou poskytovány zdarma. Klienti platí pouze za doplňkové služby např. doprava a vstupné za výlety, tisk aj.

Anonymita - Uživatelé služeb mají možnost využívat služby anonymně, tedy bez uvedení osobních údajů. Anonymita se může prolomit v případě oznamovací povinnosti, anebo když klient s prolomením anonymity souhlasí v rámci týmového case-managementu.

Mlčenlivost - Pracovníci zařízení jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, které se dozvědí o uživatelích služby při výkonu sociální práce. Výjimkou je oznamovací povinnost ze zákona. Mlčenlivost může být prolomena na základě žádosti nebo souhlasu klienta.

Dobrovolnost - Klienti využívají službu zcela dobrovolně na základě vlastní iniciativy, ale musejí dodržovat nastavení zařízení (pravidla, otevírací dobu, spolupráci na individuálním plánování apod.)

Individuální přístup - Pracovníci respektují jedinečnost uživatelů služby a motivují je k aktivnímu přístupu překonávat problémy vlastními silami.

Cíle Klubu I.P.

Osobní rozvoj
Klienti zvládají své emoce a chování
Klienti mají zdravé sebevědomí, jsou samostatní a soběstační
Klienti zlepší své komunikační dovednosti
Klienti znají svá práva a povinnosti
Klienti mají prostor pro odpočinek, zklidnění a dokáží si vymyslet a zrealizovat činnosti, které je budou rozvíjet a naplňovat

Vztahy
Klienti zvládají zdravě řešit konflikty
Klienti znají své limity a hranice v mezilidských interakcích
Klienti zlepšují své vztahy s vrstevníky, rodinou a dalšími osobami ve svém okolí

Oblast vzdělávání a prevence
Klienti mají lepší školní prospěch
Klienti mají základní hygienické návyky
Klienti mají kompetence ke hledání práce, brigády, školy, bydlení apod.
Klienti si umějí najít informace, které potřebují
Klienti znají rizika v oblasti sociálně patologických jevů (užívání návykových látek, šikana, nástrahy kyberprostoru, sebepoškozování, poruchy přijmu potravy apod.)

CÍLE TERÉNNÍ FORMY SLUŽBY

  • Mapování lokality, aktivní vyhledávání a oslovování neorganizovaných dětí a mládeže z ORP Prachatice
  • Aktivní nabízení služeb NZDM Klubu I.P. jedincům i skupinám a následné motivování oslovených osob ke spolupráci na řešení jejich situace
  • Zprostředkovat kontakty a další potřebné informace o návazných sociálních službách, pokud to bude situace uživatele služby vyžadovat
  • Poskytovat osobní doprovod při jednání na úřadech, u lékaře apod.
  • Poskytovat výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a zprostředkovat kontakt se společenským prostředím pomocí nabídky neformálních aktivit (herní a sportovní aktivity, neformálně vzdělávací činnosti ad.)
  • Motivace oslovených osob k využívání ambulantní formy služby

OTEVÍRACÍ DOBA

KONZULTACE slouží k individuálním rozhovorům v kontaktní místnosti.
Po dobu individuálních konzultací je herna Klubu uzavřena.