Krizáč na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

ZásadyAnonymita - služby jsou anonymní dle zákona o sociální ch službách č. 108/2006 v platném znění– a to ve třech rovinách:

  1. je na posouzení klienta, jaké informace o sobě sdělí
  2. sdělené informace klientem si sice pracovník zapisuje, nicméně jen pro svou potřebu, v žádném případě je nesděluje nikomu jinému – příbuznému, osobám blízkým, úřadům, škole atd., pracovník nesděluje ani na doptání, zda uvedený klient navštívil Krizové centrum či nikoli. Sdělit informace komukoli je možné pouze po písemném souhlasu klienta, v případě překažení či neoznámení trestného činu – dle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., § 367 a 368
  3. pokud pracovník potká klienta mimo pracoviště, či ve svém volném čase, klienta nezdraví, „nehlásí se k němu“ – s ohledem na zachování anonymity klienta

Respekt ke každému – služby jsou poskytovány každému bez ohledu na jeho věk, pohlaví, rasu, náboženské přesvědčení, společenský a sociální status, osobní názory apod. – zařízení má právo odmítnout poskytnutí služby - zásady odmítnutí služby jsou definovány níže

 

Bezplatnost - veškeré služby dle zákona jsou poskytovány bezplatně – výjimku tvoří tzv. fakultativní služby

 

Profesionalita – služby jsou poskytovány pracovníky s odpovídajícím vzděláním a praxí, mající pravidelnou supervizi a intervizi, profesionalitou se rozumí také individuální přístup k uživateli služby, respekt k jeho osobě a potřebám a naplňování individuálního plánu uživatele

 

Respekt práv uživatelů služby – zařízení respektuje veškerá práva uživatele – ta jsou definována níže

 

Dostupnost – nabízené služby jsou dostupné ve zveřejněné otevírací době bez zbytečného odkladu a v nejbližší možné době

 

Dobrovolnost, informované rozhodnutí - uživatel využívání služby zařízení dobrovolně, rozhoduje se na základě informací o podmínkách, právech, povinnostech atd.

 

Individuální přístup – služby jsou poskytovány na základě vytvořeného a dohodnutého individuálního plánu každého uživatele, s přihlédnutím k jeho aktuální situaci, individuálním potřebám a jeho možnostem

 

Aktivita uživatelů služby – každý uživatel se podílí na tvorbě svého individuálního plánu a cílů, pravidelně spolu s pracovníkem hodnotí postup a dosažení stanovených cílů, pracovník nepřebírá zbytečně aktivitu za uživatele a ten je veden a podporován k tomu, aby nepříznivou situaci zvládl vlastními silami. Uživatel taktéž sám rozhoduje o setrvání či ukončení služby

 

Důraz na zájmy dítěte – zařízení má pověření k sociálně právní ochraně dětí, tudíž postupuje dle zákona 359/1999 Sb. a v případě porušení práv dítěte hájí jeho zájmy nad zájmy zákonných zástupců

 

Návaznost a spolupráce s ostatními zařízeními – v případě požadavku klienta na služby, které zařízení nenabízí, či vyčerpání nabízených služeb, zajišťuje zařízení na základě zhodnocení stavu klienta návaznost další služby tak, aby byla zajištěna prevence sociálního vyloučení uživatele. Zároveň zařízení spolupracuje s ostatními instituce angažovanými na situaci klienta

 

Etika práce – respektování etického kodexu organizace – pracovníků v pomáhajících profesích
OTEVŘENO

 

PONDĚLÍ

8:30 - 15:30

ÚTERÝ

8:30 - 15:30 (15:30 - 18:00 pouze pro objednané) 

STŘEDA

8:30 - 15:30 (15:30 - 18:00 pouze pro objednané) 

ČTVRTEK

8:30 - 15:30 (15:30 - 18:00 pouze pro objednané)

PÁTEK

8:30 - 15:30


Dotazník spokojenosti se službami KC

Pro vstup klikněte na obrázek