Zásady naší práce • Anonymita a mlčenlivost- služby jsou anonymní a pracovníci zachovávají mlčenlivost dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 v platném znění

- je na Vašem posouzení, jaké informace o sobě sdělíte

- pracovník o Vás vede informace, avšak jen pro svou potřebu s ohledem na individuální plánování služby

- sdělit informace třetí osobě je možné pouze po Vašem písemném souhlasu  (vč. obeznámení, zda do Krizového centra docházíte)

- v případech stanovených trestním zákoníkem, ze kterého vyplývá oznamovací povinnost, se mlčenlivost ruší – i tehdy jste obeznámen o předání informací, avšak informace mohou být předány i bez Vašeho souhlasu

- dojde-li k setkání pracovníka a Vás mimo pracoviště, je zájem o kontakt ponechán na Vás s ohledem na zachování Vaší anonymity

 • Bezplatnost – veškeré služby jsou poskytovány bezplatně
 • Respekt ke každému – služby jsou Vám poskytovány bez ohledu na Váš věk, pohlaví, rasu, náboženské přesvědčení, společenský a sociální status, osobní názory apod.
 • Profesionalita – služby jsou poskytovány pracovníky s odpovídajícím vzděláním a praxí. Pracovníci mají pravidelnou supervizi a intervizi. Profesionalitou se rozumí také individuální přístup k Vám, respekt k Vaší osobě a potřebám a naplňování Vašeho individuálního plánu.
 • Respektování práv klientů služby – zařízení respektuje veškerá Vaše práva (chcete-li znát svoje práva u nás, najdete je pod jinou záložkou) 
 • Dostupnost – nabízené služby jsou dostupné ve zveřejněné otevírací době bez zbytečného odkladu a v nejbližší možné době.
 • Dobrovolnost, informované rozhodnutí - využívání služby je dobrovolné. Rozhodujete se sami na základě informací o podmínkách, právech, povinnostech atd.
 • Individuální přístup – služba je poskytována na základě Vašeho vytvořeného a dohodnutého individuálního plánu s přihlédnutím k Vaší aktuální situaci, individuálním potřebám a Vašim možnostem.
 • Aktivita klientů služby – Vy sám se podílíte na tvorbě a vyhodnocení svého individuálního plánu a cílů. Pracovník nepřebírá zbytečně aktivitu za Vás, ten Vás jen  vede a podporuje k tomu, abyste nepříznivou situaci zvládl vlastními silami. Taktéž sám rozhodujete o setrvání či ukončení služby.
 • Důraz na zájmy dítěte – zařízení má pověření k sociálně právní ochraně dětí, tudíž postupuje dle zákona 359/1999 Sb. a v případě porušení práv dítěte hájí jeho zájmy nad zájmy zákonných zástupců.
 • Návaznost a spolupráce s ostatními zařízeními – pracovník Vám na základě zhodnocení Vašeho stavu může doporučit návazné služby tak, aby byla zajištěna prevence sociálního vyloučení. Zároveň zařízení spolupracuje s ostatními instituce angažovanými na Vaší situaci (je-li to v zájmu, s Vaším souhlasem).
 • Etika práce – pracovníci respektují etický kodex organizace a pracovníků v pomáhajících profesích.

A co že je to ten individuální plán? Nelekejte se ničeho. Jde jen o stanovení témat, která potřebujete řešit. Typicky obsahuje „cíl spolupráce, kroky a revizi“.
OTEVŘENO

 

PONDĚLÍ

8:00 - 16:00

ÚTERÝ

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané) 

STŘEDA

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané) 

ČTVRTEK

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané)

PÁTEK

8:00 - 16:00


Dotazník spokojenosti se službami KC

Pro vstup klikněte na obrázek