Respektujeme Vaše práva Právo na uplatnění vlastní vůle

- dbáme na to, aby uživatelé využívali služeb KC dobrovolně

- je-li přivedeno dítě dospělou osobou, hledáme s dítětem odpovědi na otázky, proč sem docházet má a zda bychom mu s něčím mohli pomoci

- je-li uživatel odkázán do KC jiným odborníkem (vč. soudu), postupujeme obdobně

- navrhujeme tři až pět schůzek na vyzkoušení (započítaný čas pro navázání minimální vztahu pro navázání důvěry, ukázka práce aj.) a poté vyhodnocení spolupráce

- pokud jedinec za každou cenu docházet nechce, respektujeme jeho rozhodnutí

 •  Právo na individuální přístup

 - vycházíme z  potřeb každého člověka, respektujeme a vnímáme jeho jedinečnost

- má-li pracovník osobní problém s daným uživatelem, dochází ke změně klíčového pracovníka (př. uživatel je podobný osobě pracovníkovi blízké aj.)

- nesouhlasí-li pracovník s názorem uživatele služby, může mu ukázat jiný možný úhel pohledu na věc s potřebným odůvodněním (př. večerka dítěte), ale rozhodnutí nechá na něm a jeho rozhodnutí respektuje

 •  Právo na rovný přístup ke službám

- služby poskytujeme ve stejném rozsahu a kvalitě každému uživateli (nezáleží na pohlaví, věku, vyznání, sexuální orientaci, ekonomické či sociální situaci uživatele)

- dojde-li k zájmu o jeden časový termín více uživateli, přednost má ten, kdo se na daný termín objednal první

 •  Právo na důvěrnost sdělení

 - utváříme svým přístupem a prostředím podmínky umožňující důvěrná sdělení

 - uživatel svým podpisem dává pracovníkovi možnost sdělovat informace třetí osobě a má právo nahlédnout na obsah informací podané třetí osobě

 - pracovník rozlišuje informace potřebné pro účely řešení situace vs. informace nad rámec základních údajů, na které i nadále platí mlčenlivost

- respektujeme potřebu uživatele i v podobě mlčení, případně nabízíme alternativní formy vedení rozhovoru (sandplay, asociativní karty, hry apod.)

- na konzultaci je přítomen jen uživatel s klíčovým pracovníkem, nedá-li uživatel souhlas k přítomnosti i jiné osoby (hospitace, druhý pracovník, blízká osoba aj.)

- KC nepřijímá praktikanty a stážisty

- pracovník respektuje přání o určitých věcech nehovořit, maximálně může uživatele podpořit ve sdílení

- pracovníci navzájem vědí, kdy jsou vedeny konzultace – tj. respektují tento prostor a nenarušují jej svým vcházením do místnosti, omezují hlučné hovory apod.

 •  Právo na bezplatné užívání služeb KC

- poskytujeme služby bez úhrady

 •  Právo na anonymitu

- uživatel má právo využít službu bez sdělení jména a jiných údajů o sobě

- objednává-li se uživatel po telefonu, e-mailem, častokrát má pracovník k dispozici jeho jméno a kontaktní údaje, při podpisu smlouvy však dává uživateli možnost vystoupit pod jakýmkoliv pseudonymem

- pracovník vysvětluje důležitost kontaktu na uživatele (zrušení konzultace pracovníkem, informování o podání zprávy třetí osobě aj.), ale respektuje, pokud jej uživatel nechce dát

- je-li uživatel doporučen do KC třetí osobou (pokyn OSPOD, nařízení soudu apod.), častokrát nemá možnost vystupovat pod pseudonymem – pracovník vysvětluje důvody, proč tomu tak není a poukazuje na výhody uživatele ve spolupráci s těmito orgány a upozorňuje na míru podaných informací (informace potřebné pro účely „řízení“ vs. informace nad rámec základních údajů)

- veškeré osobní údaje jsou zveřejněny pouze v databázi a papírové složce uživatele – obě verze jsou zabezpečeny (uzamykatelná skříň, heslo)

- pracovníci minimalizují předávání si informací písemnou formou – pokud je to nevyhnutelné, používají pracovní maily

- společných setkání bývá přítomen pouze klíčový pracovník, s přizváním třetí osoby (př. jiný pracovník) musí uživatel souhlasit

 •  Právo na ukončení spolupráce bez udání důvodů a bez následků

- uživatel může kdykoli schůzku odmítnout nebo spolupráci ukončit, není za to sankciován a nemá povinnost sdělit důvod

- pracovník respektuje dobrovolnost docházení do KC

- pokud uživatel nedorazí na domluvenou schůzku, pracovník se jej nesnaží kontaktovat

- s ohledem na mlčenlivost se ani pracovník nesnaží zjistit důvod nedocházení klienta

- je-li docházka nařízena třetí osobou a uživatel má podepsaný souhlas s podáváním informací, pracovník na žádost podání informací pouze opravňující orgán obeznámí, kdy se uživatel účastnil poslední schůzky

 •  Právo na podání stížnosti

 - uživatel si může na cokoli a kohokoli stěžovat 

 • Právo na ochranu osobních údajů

- údaje shromažďujeme s vědomím a souhlasem uživatele – jsou součástí dokumentace uživatele, ke které mají přístup pouze pracovníci

- veškeré osobní údaje jsou zveřejněny pouze v internetové databázi a papírové složce uživatele – obě verze jsou zabezpečeny (uzamykatelná skříň, heslo)

- pracovníci minimalizují předávání si informací písemnou formou – pokud je to nevyhnutelné, používají pracovní maily

- poskytnutí informací třetí osobě je závislé na souhlasu uživatele 

 •  Právo nahlížet do vlastní dokumentace

- uživatel může nahlédnout do své dokumentace

- pracovník s klientem domluví termín, ve kterém mu nahlédnutí umožní a bude mu k dispozici pro případné otázky

- toto právo pracovníci zdůrazňují, jsou-li podávány informace třetí osobě, aby měl uživatel představu, v jakém rozsahu k tomu došlo

- uživatel si může vyžádat výpis z vlastní dokumentace (zkrácená podoba)

 •  Právo na volbu a změnu klíčového pracovníka

- pokud si uživatel přeje konkrétního pracovníka, je snahou KC mu vyhovět – má-li však pracovník plnou kapacitu, jsou uživateli nabídnuty jiné možnosti (termínově, personálně či nabídkou jiné služby)

- pokud si uživatel přeje pracovníka, který již v KC nepracuje, je uživatel o této situaci obeznámen a jsou mu nabídnuty jiní pracovnici

- uživatel si může pracovníka v případě žádosti změnit bez udání důvodu

- má-li dojít změně klíčového pracovníka ze strany KC, je to o tom uživatel předem upozorněn a je vyžadován jeho souhlas (stačí slovní)

 •  Právo na informace

- o principech a filosofii služby, postupech a metodách

- velké penzum informací dostává uživatel od pracovníka v prvních konzultacích, opakovaně se k nim však vrací – především v momentech, kdy je zřejmé, že uživatel tápe

- uživatel má informace napsané ve smlouvě, předaném letáku či webu

- pracovník se pravidelně doptává, zda uživatel všemu rozumí, případně informace předá

- uživatel v pracovní dobu může KC kontaktovat a doptávat se

 • Právo na důstojné zacházení

- profesionální a lidský přístup k uživateli je nadřazen osobním zájmům a vztahům pracovníka

- pracovník neposkytuje pomoc osobě blízké (rodina, přátelé)

- zná-li pracovník uživatele, zhodnocuje v týmu, zda je jeho spolupráce s danou osobou žádoucí a vyhodnotí-li že ano, nechává finální rozhodnutí na uživateli 

- pracovník nečiní uživateli žádné komerční nabídky nad rámec KC
OTEVŘENO

 

PONDĚLÍ

8:00 - 16:00

ÚTERÝ

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané) 

STŘEDA

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané) 

ČTVRTEK

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané)

PÁTEK

8:00 - 16:00


Dotazník spokojenosti se službami KC

Pro vstup klikněte na obrázek