Phénix na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Programy všeobecné primární prevenceVšeobecná primární prevence je zaměřena na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny. Zohledňuje se pouze věkové složení, případně specifika daná např. sociálními nebo jinými faktory. Patří sem programy pro větší počet osob (třída či menší sociální skupina).

Kompletní popis ke stažení: Nabidka_VPP_Phenix.


Ceník prevence
Program v Prachaticích 500 Kč za vyučovací hodinu
Program v ORP Prachatice 500 Kč za vyučovací hodinu + 200 Kč cestovné
Program mimo prachatický region 500 Kč za vyučovací hodinu + 5 Kč za každý kilometr dojezdu

Při objednávce komplexního programu se s vámi rádi domluvíme na inidividuální ceně.


Nabídka programů
 Téma

Program

Cíl programu

Vyuč. hodin

Ročník

Vztahy

Mám se rád

Přijetí sebe sama a druhých. Prostřednictvím technik poukázat na fakt, že i přes individuální odlišnosti, můžeme být přáteli. Napomáhat k prohloubení empatie a porozumění druhému. Posílit vzájemnou komunikaci a vědomí, že každý je důležitou součástí třídního kolektivu.

2 1. - 2.

Bezpečnost

Buď opatrný

Uvědomění si rizik a nebezpečí v životě každého z nás. Důležitost správné reakce a bezpečného jednání.

2 1. - 2.

Závislosti

Alkohol a kouření

Seznámení žáků s riziky spojenými s experimentováním s alkoholem a kouřením. Na základě pozitivního vztahu sám k sobě oddálit prvotní experimentace a následné pravidelné užívání. Důležitým aspektem programu je přenést zodpovědnost za vlastní jednání na žáky.

3

4. – 6.

Vztahy

Ruku v ruce

 

Program je zaměřen na posílení vztahů a vědomí, že každý je důležitou součástí třídního kolektivu. Důležitým tématem tohoto programu je také naše chování a přístup k druhým.

3

3.

Vztahy

Škádlení nebo šikana  

Posílení tzv. zdravého jádra v kolektivu. Dále se žáci dozvědí základní informace o projevech násilí a agrese mezi vrstevníky. Mají možnost uvědomit si rozdíl mezi škádlením a šikanou. Nalézají s pomocí lektora nejrůznější možnosti obrany a pomoci.

3 3. - 5.

Kyberšikana

Bezpečně po vlnách

Upozornit na rizika spojená s užíváním internetu. Pojmenovat úskalí, související s bezpečností a ochranou soukromí ve virtuálním světě. Uvědomění si různých forem kyberšikany, aby k ní nedocházelo nevědomě.

 
3 3. - 4.

Závislosti

Běh na krátkou trať – drogy

Informovat žáky o drogové problematice jako celku. Zážitkovou formou nastínit průběh závislosti.

Předání reálných informací o hrozícím nebezpečí a tím snížit nebo předejít experimentování s návykovými látkami.

 
4 7. - 8.

Vztahy

Můj směr  

Tento program si reflektivní formou klade za cíl sebepoznávání, pozitivní sebeprezentaci a objevení projevů autonomního jednání. Cílem programu je nechat žáky objevit své vlastní zdroje síly, o které se mohou opřít v náročných životních situacích.

3 9.

Vztahy

Sex faktor

 

Během programu mají žáci možnost uvědomit si, co je pro ně důležité v partnerských vztazích. Dále získat informace o možných rizicích sexu, především rizika spojená s nákazou pohlavně přenosnými chorobami a získání praktických informací o sexu.

4

9.

V roce 2017 s podporou: