Krizáč na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Jaké služby poskytujeme1)    sociálně terapeutické činnosti (individuální, párové, rodinné či skupinové)

 -       krizová intervence

v případě akutní krizové situace, kdy klient potřebuje pomoci ihned (zpravidla po nějakém těžkém, traumatizujícím zážitku, špatné zprávě, smrti někoho blízkého, v případě  zažitého násilí apod.)
může být poskytnuta jednorázově či opakovaně
cílem je zklidnění klienta, pomoci mu situaci „ustát“ a najít základní body, o které se klient může opřít, aby situaci zvládl

-       poradenství (sociální, výchovné, psychologické)

jednorázové i dlouhodobé
poradenství ve výchovných, partnerských, rodinných aj. oblastech
hledání společně s klientem možností řešení
hledání vlastních sil a kompetencí ke zvládnutí situace
práce na změně chování, jednání, komunikace                                                     jednoduché nácviky komunikace, sociálních dovedností apod. 

jednorázové i opakované předání informace – zpravidla předání kontaktu na jiné zařízení, instituci, či odborníka, případně podání informace ohledně problému klienta

-       motivační trénink

technika používaná s klienty, kteří jsou do KC doporučeni, ale sami ještě nevěědí, zda chtějí služby využívat

technika pomáhající si uvědomit si výhody změny způsobu života a nevýhody pokračujícího problémového chování

-       nácvik komunikačních a sociálních dovedností

jde o dovednosti, které jsou používané v mezilidských vztazích, umožňují nám přirozeným způsobem vyjadřovat své potřeby, mluvit o svých pocitech a záměrech a brát při tom ohled na potřeby druhých lidí. Jde o docednost správně vnímat, chápat, sdělovat a reagovat

-       sociální terapie

individuální, partnerská či rodinná
zpravidla dlouhodobější než poradenství
práce na změně zažitých nefunkčních přesvědčení, způsobů chování, jednání, postojích apod.

a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu,

 

2)    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 

a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

např. formou rodinných a případových konferencí, setkání multidisciplinárních týmů s organizacemi a osobami, které participují na případu klienta (zpravidla OSPOD, škola, doktor, Pedagogicko-psychologická poradna, Probační a mediační služba, jiné sociální služby, rodinní příslušníci. Cílem je efektivní řešení problému klienta a spolupráce jednoltivých subjektů. Klient těmto setkáním bývá zpravidla přítomen.

NOVĚ: 3) podporované setkávání

realizace podporovaných setkávání dětí a rodičů /či jiné osoby blízké/, mezi kterými došlo k narušení vazeb z důvodu rozpadu rodiny. Cílem je setkávání dítěte a rodiče/jiná osoba blízká, který není s dítětem v daném okamžiku v pravidelném kontaktu, a kdy je vazba jakkoliv narušena, ať už vědomě či nevědomě. Dalším důležitým cílem je předcházet či eliminovat syndromu zavrženého rodiče a dalších doprovodných projevů citové deprivace dítěte, které můžou mít různé projevy- od agresivních po pasivní.

 
OTEVŘENO

 

PONDĚLÍ

8:30 - 15:30

ÚTERÝ

8:30 - 15:30 (15:30 - 18:00 pouze pro objednané) 

STŘEDA

8:30 - 15:30 (15:30 - 18:00 pouze pro objednané) 

ČTVRTEK

8:30 - 15:30 (15:30 - 18:00 pouze pro objednané)

PÁTEK

8:30 - 15:30


Dotazník spokojenosti se službami KC

Pro vstup klikněte na obrázek