Flexibilní formy prácePodpora utváření flexibilních forem práce

Pro podporu flexibilních forem práce jsme nejprve utvořili propagační materiál, respektive dokument, který podrobně popisuje nejen existující možnosti, ale především výhody pro zaměstnavatele i zaměstnance umožňovat pracovat v takovémto režimu. Z tohoto dokumentu jsme následně vyrobili velmi zajímavý propagační leták a zajistili jeho distribuci, a to nejen směrem k ženám vracejícím se na trh práce, ale především směrem k zaměstnavatelům, a to prostřednictvím Oblastní hospodářské komory v Prachaticích, Městského úřadu v Prachaticích, Městské knihovny v Prachaticích a dvou základních škol. Za důležité považujeme i spolupráci s neziskovými organizacemi, protože ty jsou jedni z nejčastějších zaměstnavatelů umožňující různě upravené formy pracovní doby. Taktéž jsme uspořádali tři tematické semináře, při kterých jsme propagovali flexibilní formy práce a jejich výhody pro zaměstnavatele i zaměstnance. Zaměřili jsme se především na oblast podnikatelskou, neziskový sektor, státní správu a samosprávu. Při těchto setkáních jsme zjišťovali nejen vůli zaměstnavatelů utvářet flexibilní formy práce, ale i jejich možnosti, zda to s ohledem na jejich činnost vůbec lze. Flexibilní formy práce taktéž propagujeme na našich webových stránkách a v současné době připravujeme dotazníkové šetření, jehož cílem bude zjistit, zájem jak o flexibilní formy práce, tak o podnikatelkou činnost.