Krizáč na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Domácí násilíAZYLOVÝ DŮM – ŠANCE PRO OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ

„Když jsem byl malý, vždycky když jsem něco provedl, dostal jsem výprask. Myslel jsem, že je to tak normální.“ K.K.(37 let) odsouzený na dva roky za týrání osoby žijící ve stejném obydlí.

Důvodů, proč lidé páchají domácí násilí je mnoho.
Důvodů, proč oběti akceptují toto násilí, je také mnoho.
Jednou z možností, jak vyřešit svízelnou životní situaci je využít možnosti pobytu v azylovém domě. 

Od roku 1998 funguje i v Prachaticích Azylový dům - Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi. Je určen pro ženy a matky s dětmi či těhotné ženy, které se neočekávaně ocitly bez přístřeší. Služby zařízení mohou využít i bezdětné ženy, které musely svůj domov opustit z důvodu domácího násilí. Profesionální, individuální přístup odborně školeného personálu zajišťuje klientkám po dobu 6 až 12-ti měsíců prostor pro uzdravení duše i těla a svépomocně připravuje na plnohodnotný návrat do běžného života.
Obecná představa o azylovém domě je většinou spojená s propadem životní úrovně a v mnohých případech s pocity ostychu a studu ohrožených žen. To je na jednu stranu pochopitelné, na druhou stranu dejme na misky vah bezpečí, klid, pomoc a zázemí oproti nejistotě co bude zítra, ohrožení, samotě atd.

Oběti domácího násilí ale zpravidla nevyužívají pobyt v azylovém domě v místě, kde mají bydliště. Nicméně mohou se na něj obrátit a požádat o pomoc se zařízením pobytu v azylovém domě např. i mimo kraj. Pro ženy, které z různých důvodů potřebují zajistit anonymitu a bezpečí nabízí své služby azylové domy s utajeným pobytem, např. o.s. Rosahttp://www.rosa-os.cz/o-nas/azylovy-dum/. Místo pobytu ženy je utajeno, ta je díky tomu méně ovlivněna předchozími vztahy a vazbami a lépe se vyrovnává s novými skutečnostmi.

Prachatický azylový dům dále úzce spolupracuje s Intervenčním centrem v Českých Budějovicích (www.charitacb.cz) a pro každého, kdo potřebuje, je“ ušit na míru“ plán nového začátku.


Děti a domácí násilí

Mirkovi je pět let. Někdy se počurá i odpoledne. V noci pravidelně. Příčina Mirkových potíží není v nachlazení či nesprávné funkci močového ústrojí. Mirek je svědek domácího násilí a jednoznačně je i její obětí, jak již v roce 2003 Světová zdravotnická organizace pojmenovala takovou situaci. I když násilí nesměřuje přímo proti dítěti. Dle výzkumu STEM vyplývá, že v 81% rodin, ve kterých existuje partnerské násilí, žijí děti. A v 60% případů se násilí odehrává přímo před dětmi.

Pro matky, které vyhledají pomoc pro sebe a své dítě je důležité, že právo ochrany jejich dítěte je vždy upřednostňováno před jinými právy. Je třeba citlivě, případně s profesionální pomocí řešit styk dítěte s otcem, agresorem tak, aby se dítě cítilo v bezpečí.

 

Chlapci vyrůstající v rodinách, kde domácí násilí patří k běžnému životu, mívají častěji problémy s vlastní agresí. Podle hesla: „jsem silnější“ „naháním strach“ „jsem v bezpečí“ „nikdo nerozezná mou zranitelnost“ – se dokážou adaptovat úměrně svému věku na situace, které prožívají. Nebo jako v případě našeho Mirka, strach, úzkost, neporozumění problémům, přebírání zodpovědnosti za situaci, kterou jsem nezpůsobil, nedokážu a nemůžu řešit, přerůstá v somatické poruchy. Kdyby byl Mirek děvčetem, pravděpodobně by se naučil násilné chování tolerovat a v budoucnosti by sám sebe ohrožoval experimentováním s psychoaktivními látkami, rizikovým sexuálním chováním či sebepoškozováním, tak aby si pomohl zaplnit emocionální prázdnotu a nejistotu ve svém nitru.

 

Dítě se v rodině učí a napodobuje chování svých rodičů. Počet dětí, které, ač obklopeni blízkými lidmi, cítí samotu, je alarmující. Ze své rodiny si nesou poselství pro další generace. Proto slova MUDr. Františka Koukolíka jsou víc než platná.

 
„Domácí násilí v rodině působí na děti více než všechna genetická postižení.“

Pachatelé domácího násilí

Pachatelé domácího násilí mohou být v závislosti na závažnosti trestného činu, kterého se na jiné osobě dopustili, potrestáni odnětím svobody na 6 měsíců až 12 let. I když v současné době neexistuje žádná výzkumně a empiricky zajištěná typologie pachatelů přesto je již o typech agreso
rů leccos známo. Poznatky o pachatelích pocházejí z 3 hlavních zdrojů -  kriminologické výzkumy, samotné oběti a psychologicky zaměřené výzkumy. Jisté je, že nerozhoduje ani věk ani stupeň vzdělání. Domácího násilí se dopouštějí jak muži, tak ale také ženy.

 

Mezi hlavní rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost agresivního chování, patří:

  • anomálie osobnosti – nemají sociální zábrany, jsou konfliktní, narcistní osobnosti
  • transgenerační přenos – převezmou z původní rodiny řešení problémů prostřednictvím násilí
  • alkoholici, drogově závislí
  • nepříznivé životní okolnosti – duševní onemocnění, nezaměstnanost, krachující podnikatelé, apod.
  • psychiatrické diagnózy – psychopati, sexuální devianti, schizofrenici, …

Agresoři se pak rozdělují na:

  • emocionálně reaktivní typ násilníka – zvýšená impulzivita, pohotovost k agresi, vznětlivost, častá špatná nálada, bojí se selhání, netrpělivý, v nepohodě, narušená sebekontrola, může být velmi nebezpečný
  • instrumentální typ násilníka – jednají promyšleně, chladnokrevně, bez soucitu, s cílem ublížit, ovládat a mít moc. Mohou mít vyšší vzdělání. Mají tzv. dvojí tvář – fenomén Jekyll a Hyde. „Uklízeči“, pedanti, dbají na sebe velmi.
  • násilníci nadměrně kontrolující své agresivní impulsy – dlouho se kontrolují, než vybuchnou, agrese je nečekaná, náhlá a velmi silná, oběti jsou tímto chováním ochromeny
  • sadisté – mají potěšení z krutosti a utrpení druhého, psychopatické rysy, necitliví
  • psychopatické osobnosti – manipulují s druhými, mělké emoce, necitelnost, lhaní, vyzdvihování vlastní hodnoty, slabá sebekontrola, nezodpovědnost, impulzivita, apod.

Více ale toho pořád víme o obětech domácího násilí. Jsou jimi nejčastěji ženy, na kterých jsou páchány závažnější formy domácího násilí. V roli svědka se ocitají nejčastěji děti, které si své zážitky a zkušenosti nesou do života a i ony jsou oběti. Často je domácí násilí též pácháno vůči starým lidem.

 

V České republice nebyly zatím přijaty zákony, které by umožnily soudu uložit povinný antiagresivní  atestovaný program pro agresora. Existují ale programy a organizace pro osoby s násilným chováním ve vztazích, je však na rozhodnutí a zodpovědnosti každého, zda tuto nabídku využije.

 

Během individuálního, párového nebo skupinového terapeutického programu se lze naučit porozumět projevům agrese, pochopit vytváření vzorců vlastního chování, jejichž výsledkem je násilné chování a přijmout vlastní zodpovědnost k zjednání nápravy. Takový program realizuje např. SOS Diakonie Praha.

 

Je otázkou, zda pozornost, která je společností věnována jiným trestným činům mimo rodinné či partnerské vztahy, není daleko větší, než pozornost věnovaná domácímu násilí. Přičemž ve výsledku se jedná o stejně závažné a společensky nebezpečné a nepřijatelné jevy.

 

zdroj: Intervenční centrum České Budějovice


Domácí násilí v Prachaticích

V Prachaticích a blízkém okolí bylo v roce 2010 hlášeno na Policii ČR 53 případů, které vykazovaly znaky domácího násilí.

Trestný čin s názvem "domácí násilí" sice neexistuje, trestní zákon však upravuje trestný čin týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě, který se na případy domácího násilí vztahuje.

Týráním je pak rozuměno zlé nakládání s druhou osobou.
Trvalé, hrubé, bezcitné, tělesné, psychické, sexuální.
Ponižující úsluhy, zneužívání, vyhrožování, které týranou osobu neúměrně zatěžují.

Nechat emoce projít a učinit rozhodnutí a opatření s rozumem a citem je na malém městě nelehký úkol. (je obtížné večer jít s „kámošem“ na pivko a pak ho vykázat...nebo jako lékař uvědomit policii...nebo jako soused vytočit 158).
V praxi je policisty využíváno vykázání pachatele domácího násilí ze společného bytu či domu na dobu 10 dnů.
Policisté v okrese Prachatice vykázali v loňském roce 5 osob, ve všech případech se jednalo o zástupce mužského pohlaví.
Policisté proškoleni v diagnostické  metodě SARA DN v každém konkrétním případě objektivně zhodnotí všechna rizika.
Pachatel je jasně poučen o svých právech a povinnostech.
Oběť dostává kontakt na Intervenční centrum v Českých Budějovicích a je jí poskytována ochrana. Pravidelně je kontrolován její byt či dům.
Je podán podnět k soudu.

Oběti domácího násilí dlouhodobě skrývají před svými blízkými a svým okolím skutečný důvod šrámů na těle i na duši.
Pocit viny, studu, strachu a vynakládání sil na holé přežití je důvodem, proč nedokážou řešit a realisticky vidět svou situaci.
Nejčastějšími pachateli domácího násilí jsou muži.
Po každém incidentu za dveřmi soukromí slibují nápravu, kupují dárečky.
Často se pak stává a je tomu tak i v Prachaticích, že oběť domácího násilí uvěří, stáhne obvinění a za nějaký čas se roztáčí nový kolotoč.

Každá naše pomoc, podpora a ochota přiblíží oběť domácího násilí k odhodlání zastavit tento kolotoč bez konce.
Ať už jsem profesionál či soused za zdí.


ZNÁTE HO???!!! aneb Domácí násilí kolem nás

Krizové centrum - Centrum pomoci rodině a dětem v Prachaticích je místo, kam mohou přijít všichni ti, kteří zažívají jakoukoliv těžkou životní situaci a nevědí si s ní rady. Bezplatně a anonymně.

I ti, kteří zažívají domácí násilí, nebo se s tímto problémem jakýmkoli způsobem setkali např. ve svém okolí.

V příštích několika měsících bychom rádi věnovali pozornost tématice domácího násilí. (jaké jsou možnosti řešení, uveřejníme anonymní rozhovory s oběťmi domácího násilí, podíváme se do azylového domu, zamyslíme se nad tím, jaké má domácí násilí vliv na děti, co vede pachatele k tomu, aby násilí páchali apod.)

Domácí násilí je v naší společnosti leckdy vnímáno jako záležitost okrajová, nezasluhující mnoho pozornosti.

Není výjimečné, že i když se stáváme svědky těchto událostí, nechávají nás lhostejnými.

Slyšíme křik za sousední zdí, vidíme modřinu pod okem naší sousedky, potkáváme školáka 
se slzou na krajíčku, ošetřujeme nalomené prsty údajně přivřené do dveří, jsme svědky posmutnělé telefonické domluvy kolegyně z práce s kým-si, koho blikající displej telefonu pojmenovává “miláček”, a jehož strašidelný hlas se nese kanceláří i přes snahu kolegyně přitisknout mobil co nejblíže k uchu.

To vše jsme my.

Domácí násilí se týká nás všech.

Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah. 

Dnes již existují cesty a možnosti, jak osobám postiženým domácím násilím pomoci.
A největší a nejúčinnější pomocí je naše všímavost.
Překonání starých předsudků, že co se za dveřmi upeče, ať se tam také sní.
Překonání strachu pomoci - jednou to může být naše kamarádka, dcera či vnučka, co se nebude muset stydět přiznat, že právě ona, která milovala a věřila, je dnes obětí.

Takže, ZNÁTE HO??!!
OTEVŘENO

 

PONDĚLÍ

8:00 - 16:00

ÚTERÝ

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané) 

STŘEDA

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané) 

ČTVRTEK

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 pouze pro objednané)

PÁTEK

8:00 - 16:00


Dotazník spokojenosti se službami KC

Pro vstup klikněte na obrázek