Rodinka na FB


image/svg+xml Rodinné centrum Sluníčko herna, kavárna, tábory, dětské skupiny Kyberkriminalita vzdělávání Centrum pomoci rodině a dětem pomoc v krizi Rodinka pomoc v terénu Phénix prevence na školách Klub I.P. bezpečný prostor

Cílová skupina, cíle, zásady, Vaše práva, smlouvaOkruh osob

Uživatelem služby (klientem) mohou být nastávající rodiče, nebo rodiny s nezletilými dětmi, jež prošly nepříznivou či náročnou životní situaci, nebo se v ní právě nacházejí. Tato situace má vliv na optimální vývoj dítěte, případně je dítě zmíněnou situací momentálně přímo ohroženo.

„Jsme tu pro Vás, kteří potřebujete podporu a pomoc například…“:  

 • s úřady a institucemi
 • s prací
 • s bydlením
 • s výchovou a péčí o dítě
 • se vztahy
 • s komunikací
 • s dluhy a hospodařením
 • s krizí
 • s  právy a ochranou
 • se zdravím
 • se vzděláváním
 • se získáním informací
 • se strachem a bezradností
 • s volným časem a aktivizací
 • v náročné životní situaci

Negativní vymezení okruhu osob - důvody a postupy odmítnutí zájemce o službu

Pracovník může odmítnout zájemce o službu při prvním kontaktu, a to zejména z těchto důvodů:

 • Zájemce o službu nesplňuje kritéria pro vstup do služby
 • Zájemce je evidentně pod vlivem návykových látek (alkoholu, drog)
 • Kapacita zařízení je aktuálně zcela naplněna
 • Zájemce vyžaduje takovou službu, kterou zařízení neposkytuje

 


Cíle

Hlavním cílem je zvýšit sociální integraci, stabilitu a optimální fungování rodin s nezletilými dětmi, u kterých existuje vliv či riziko ohrožení vývoje, nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku nepříznivé sociální či náročné životní situace, pro jejíž překonání potřebuje rodina pomoc a podporu.

Dílčí cíle, aneb rodině poskytujeme podporu a podmínky pro:

 • snížení rizik v péči o dítě 
 • nacházení východisek z náročné životní situace
 • předcházení a eliminaci příčin ohrožení dítěte
 • posílení rodičovské kapacity, rodičovských rolí a kompetencí
 • zmírnění následků již existujících dopadů „nedostatků, chyb a škod“
 • zaměření pozornosti na naplnění potřeb a optimální vývoj dítěte
 • zvýšení povědomí o právech a povinnostech
 • sociální stabilizaci, aktivizaci a ozdravení
 • eliminaci nefunkčních návyků a mechanismů
 • zvýšení zodpovědnosti za své jednání
 • schopnost navázat, rozvíjet a udržovat funkční mezilidské a sociální vztahy
 • snížení výskytu společensky nežádoucích a patologických jevů
 • osamostatnění ve smyslu snížení potřeby sociální pomoci a dozoru institucí
 • zachování rodiny jako celku
 • odvrácení hrozby odebrání dítěte
 • bezpečný návrat a začlenění dítěte zpět do rodiny v případě jeho umístění mimo rodinu
 • nasměrování ve smyslu vhodné návazné péče i ze strany jiných subjektů, služeb a institucí

Zásady a principy
 • V prvé řadě se zaměřujeme na zajišťování potřeb dítěte- klíčový je „zájem dítěte“
 • Druhotně se zaměřujeme na potřeby všech dalších členů rodiny (v souladu s tím, že zájem dítěte je stále klíčový)
 • Snažíme se o zachování rodiny
 • Poskytované služby jsou bezplatné
 • Pracujeme tak, aby na službě nevznikala závislost
 • Respektujeme fungování rodiny a její zvyklosti, pokud nedochází k závažnému ohrožení dítěte
 • Učíme rodinu řešit její situaci a být za ní zodpovědný
 • Aktivně a strukturovaně hledáme cesty a možnosti pomoci rodině, individuálně plánujme
 • Spolupracujeme často s OSPODem, tato spolupráce je založená na partnerském přístupu, vzájemné podpoře a výměně informací
 • Spolupracujeme s jinými odborníky, návaznými službami a dalšími blízkými osobami, kteří rodinu podporují a mohou přispět k řešení její situace (podporujeme principy case-managementu = síťování)
 • Pracujeme v týmu a máme jednotný přístup ke všem rodinám
 • Stavíme na tom pozitivním
 • Pracujeme přednostně v terénu, upřednostňujeme přirozené prostředí, ve kterém rodiny žijí a fungují
 • Dodržujeme právo a vůli klientů, důraz je kladen na respektování vůle a ochranu důstojnosti, je zakázána diskriminace z jakýchkoliv důvodů
 • Uplatňujeme princip mlčenlivosti, pracovníci dbají na ochranu práva, na soukromí rodiny a důvěrnost sdělení, informace neposkytujeme dalším osobám bez souhlasu, s výjimkou situací stanovených zákonem
 • Pokud to lze, uplatňují pracovníci princip prevence, tedy předcházení problému dříve, než nastane, či je těžko řešitelný
 • Všichni klienti mají právo na anonymitu dle platného zákona na anonymní poskytování služby, tedy bez uvedení svých osobních údajů
 • Osobní údaje jsou chráněny

Práva uživatelů služby

Každý uživatel má právo na:

 • slušné a důstojné jednání, profesionalitu ze strany poskytovatelů a respekt
 • ochranu osobních údajů
 • anonymitu a důvěrnost sdělení
 • soukromí při poskytování služby
 • vlastní rozhodování a projevení vlastní svobodné vůle
 • svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání
 • informace o službě vč. informací o právech a povinnostech uživatelů
 • rovný přístup ke službám
 • stěžovat si
 • ukončení spolupráce bez udání důvodů
 • bezplatné užívání služby
 • individuální přístup- vyhotovení svého individuální plánu
 • nahlížení do vlastní dokumentace
 • vyjádření své přání, potřeby, názory, postoje, připomínky
 • klíčového pracovníka a případnou změnu klíčového pracovníka
 • seznámit se závaznými dokumenty organizace a osobní složkou - dokumentací
 • poskytnutí služby bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, sexuální orientaci, náboženské vyznání či politickou příslušnost, bez omezení a bez ohledu na mentální stav, zdravotní stav, výši příjmu, sociální postavení či úroveň vzdělání

Smlouva o poskytování sociální služby

Podstatou uzavření smlouvy o poskytování sociální služby je úprava vztahů mezi zájemcem o službu a poskytovatelem služby, čili stanovení bližších podmínek poskytování služby (vyhotovení zakázky)

Smlouvu může uzavřít každý z pracovníků SASRD Rodinka spolu se zájemcem o službu. Pracovník služby zjišťuje tyto informace: zda zájemce o službu skutečně spadá do cílové skupiny

Jedná se o rodinu s nezletilými dětmi, s trvalým pobytem v České republice, jejichž optimální vývoj je ohrožen vlivem sociálně nepříznivých situací; primárně se jedná o rodiny, které se ocitly v obtížné sociální situaci, a kde by následkem této situace mohlo dojít k ohrožení zdravého vývoje dítěte.

 • zda zájemce o službu požaduje takovou službu, kterou mu může SASRD Rodinka nabídnout

Zde je podstatná konkrétní a adekvátní komunikace se zájemcem. Pracovník vhodnou formou a jazykem vysvětlí, jaké služby SASRD Rodinka nabízí, může dát příklady z praxe. Pakliže by rád čerpal služby, které v nabídce SASRD Rodinka nejsou, nemůže s ním pracovník na takovéto služby smlouvu uzavřít. Může mu nabídnout jinou alternativu, kde tyto služby čerpat.

 • zda zájemce o službu nepatří do negativního okruhu osob

Smlouva se uzavírání písemně  „Smlouva o poskytnutí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SARD Rodinka)“. Vyhotovuje se ve dvou provedeních - jedno obdrží klient, druhé je založeno do klientovy složky v SASRD Rodinka. Přípustná je i ústně uzavřená dohoda, o které je vyhotoven příslušný dokument a je proveden zápis v dokumentaci uživatele služby. Pokud se uzavře smlouva ústní, je v nejbližší možné době s uživatelem služby podepsána smlouva písemná.
Otevírací doba

Pondělí          8:00 - 17:00

Úterý             8:00 - 17:00

Středa           8:00 -17:00

Pokud nás nezastihnete v kanceláři, jsme v terénu.

Neváhejte nás kontaktovat.

720 375 646, 606 532 078

rodinka@portusprachatice.cz