VIII. Krajská konference primární prevence rizikového chování

Datum: 9.2.2019 | Zhlédnuto: 926x

Konference se koná pod záštitou Mgr. Zdeňka Dvořáka., náměstka hejtmanky Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí a pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy.

Program konference:

Konference bude probíhat v aule školy, odpolední workshopy 27. 3. pak v přilehlých učebnách.

1. den 27. 3. 2019 9:00 – 16:00

8:30 – 9:00 Prezentace účastníků

9:00 – 9:15 Zahájení konference
Ing. Petr Šmíd, DiS. – ředitel Portus Prachatice, o.p.s.,
Mgr. Zdeněk Dvořák – náměstek hejtmanky Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí a pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy

9:15 – 9:35 Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D. – Aktuality z Pedagogické fakulty JU
Představení programu dalšího vzdělávání pro školní metodiky prevence a výchovné poradce. Připraveno je vedle metodických seminářů podle potřeb účastníků, také intenzivní výjezdní setkání. Semináře budou zaměřeny především na žáky a studenty v riziku poruch chování. Obsahem seminářů budou také postupy práce s rodiči „problémových“ žáků a práce se třídou.

9:35 – 9:55 Mgr. Jan Knetl - Supervize v pedagogickém světě - možnosti a limity
Představení supervize jako efektivního nástroje k osobnímu a profesnímu růstu a k řešení obtížných pracovních témat. Dále bude nejen on, ale další dva supervizoři po celý první den konference k dispozici pro reálnou ochutnávku skupinové nebo individuální supervize v duchu postmoderních přístupů. Budou připraveni řešit otázky týkající se teorie a praxe supervize, jakož i individuální osobní či profesní aktuální témata.

9:55 – 10:20 Přestávka

10:20 – 11:50 Mgr. Robert Čapek, Ph.D. - Podpora třídního klimatu jako prevence
Se strategií "líného učitele" a při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného třídního managementu se učitel může nejen stát hvězdou sborovny, ale posílením klimatu ve třídě i velmi účinně působit preventivně.

11:50 – 12:15 Přestávka

12:15 – 13:00 Mgr. Milan Kotík - Na co se zaměřit v úsilí o vytváření dobrých vztahů ve třídách.
Zkušenosti z programu Minimalizace šikany - sdílení zkušenosti z podpory desítek škol v úsilí o systémové zlepšování vztahů a prevenci šikany. Poukázání na neuralgická místa v organizaci a kultuře škol, která vytváří tenzi a jsou zdrojem mnoha konfliktů, stresu a agresivity.

13:00 – 14:00 Přestávka na oběd

14:00 – 16:00 Worskhopy:

1. Josef Hruška a Mgr. Michaela Častulíková – Skupinová dynamika
Workshop nabídne prostor pro různé úhly pohledu na skupinovou dynamiku, různost jejího chápání a jeden teoretický koncept. Ve skupinové práci se pak zaměříme na aspekty (okolnosti), které mají na sk. dynamiku vliv, pokusíme se je zasadit do reálií účastníků a nabídneme podněty do praxe. Workshop nabídne řadu otázek a jen minimum odpovědí.

2. Mgr. Karel Černý, Mgr. Adéla Klingelová, Mgr. Jan Veselý, PhD. – „Selektivku? Je to nutný?!“
Workshop bude zaměřen na dobrou praxi v rámci selektivní primární prevence, kterou realizuje Centrum prevence v Brně, Společnost Podané ruce o.p.s. Praktická část bude zaměřena na témata, která se opakovaně lektorům SPP vynořují a stále na ně nenašli ideální způsob řešení. Workshop se zaměří také na spolupráci s rodiči (typologie rodičů) během preventivně intervenčního procesu.

3. Mgr. Štefan Schwarc - Tetralemma učitele - seberegulace učitele v náročných momentech, konfliktech a životních situacích.
Workshop se zaměřuje na osobní praxi učitele, na osobní postoje, rozvoj, tvůrčí princip, generativní změnu u jednotlivců a skupin. Budeme pracovat s náročnými momenty, a nastíníme a vyzkoušíme jednoduché techniky práce se sebou s problémem s dilematem generativní cestou. Vyzkoušíme si velmi rozumové techniky, ale i ukázku meditativněji laděných.

4. por. Bc. Martina Joklová a Ing. Petr Šmíd, DiS. – Prevence kyberkriminality
Workshop nabídne nahlédnout pod pokličku nového programu selektivní primární prevence určeného pro první a druhý stupeň ZŠ, který vznikl spoluprací certifikovaného poskytovatele primární prevence z řad NNO a Policie ČR. Umožníme posluchačům prožít preventivní program, diskutovat nad problematikou, včetně aspektů trestně-právní problematiky.

5. Mgr. Markéta Bajerová - Skryté ostny šikanování
Workshop je praktickou ukázkou práce s třídním kolektivem na základě krátkého animovaného filmu z programu Minimalizace šikany. Učitelé často nevědí, jak otevřít diskusi na téma zdravých a bezpečných vztahů, zamezení úmyslnému ubližování v třídních kolektivech. Aktivita nabízí, jak na základě filmového příběhu téma bezpečně otevřít, diskutovat a hledat poučení pro realitu.

2. den 28. 3. 2019 9:00 – 14:00

9:00 – 9:45 Ondřej Čech, Mgr. Nicole Emrová – Patří peníze do rukou dětí?
Tématem přednášky je přiblížení problematiky peněz ve vztahu k dětem a představení dlouholetých zkušeností nasbíraných během realizace programů všeobecné primární prevence rizikového chování na základních a středních školách v Jihočeském kraji. Jaký vztah mají děti k penězům? Od jakého věku může, nebo by mělo dítě samostatně nakupovat a rozhodovat o vlastních financích? Kdy má dítě odpovědnost za hospodaření? Tyto a další otázky řešíme s dětmi na našich programech. Důležitým východiskem jsou vlastní názory a zkušeností dětí, které se stávají základem pro budování postoje k financím a hospodaření v dospělosti. Prostřednictvím atraktivní a hravé formy podporujeme u dětí osvojení základů odpovědného přístupu k financím, které mohou být pevným předpokladem pro prevenci budoucích finanční potíží.

9:45 – 11:15 Bc. Václav Vozábal - Práce s problémovými žáky aneb jak učí ten, kdo učit nemá.
Přednáška přináší pohled mladého nekvalifikované učitele. Tento 23letý pedagog, který učí již třetím rokem na 2. stupni ZŠ, se vám pokusí sdělit, kdo nebo co pro něj znamená problémový žák a jak s těmito případnými případy pracuje nebo spíše, jak se s nimi snaží pracovat.
Upozornění: Nejedná se o odbornou přednášku a v celé 1,5 hodině nezazní ani jedna jediná definice, jelikož přednášející žádnými odbornými definicemi nedisponuje. Vše co uslyšíte, bude jen osobní výpověď/zkušenost někoho, pro koho je učitelství nejlepším povoláním i koníčkem, mimo jiné i díky problémovým žákům.

11:15 – 11:45 Přestávka

11:45 – 14:00 PhDr. Jan Svoboda - Školní třída jako organismus
Školní třída je složena z jedinců. Vytváří však sociálně organický celek. Příspěvek nabízí konkrétní nástroje k většímu sepjetí žáků konkrétní třídy, učitelům pak nástroje k pochopení a uchopení této problematiky.

14:00 Zakončení konference


Přihlašování na konferenci:

Přihlašování na konferenci bude spuštěno 25. 2. 2019 ve 13hod. Počet účastníků z jedné školy či školského zařízení jsou stanoveny na max. 2 osoby. Vzhledem k omezené kapacitě sálu bude v případě naplnění maximálního počtu přihlášek před konečným termínem registrace uzavřena – bude však možné se přihlásit jako náhradník (kontaktujte koordinátora konference).

Přihlašovat se můžete po uvedeném termínu na tomto odkazu.


Důležité informace k průběhu konference:

Přihlašování na worskhopy:
Na workshopy bude možné se zapisovat v předsálí auly ihned po příchodu na konferenci.

Osvědčení:
Osvědčení o absolvování konference bude vystaveno pouze těm účastníkům, kteří se konference zúčastní oba dva dny – osvědčení bude k dispozici 28. 3. v dopolednı́ch hodinách v době od přestávky v 11:15 až do závěru konference.

Občerstvení:
Během konference je připraveno občerstvení a v první den konference od 13:00 – 14:00 v přestávce na oběd je připraven pro všechny úcčastníky i teplý a studený raut.

Kontaktní osoba:
Ing. Petr Šmíd, DiS. – koordinátor konference, ředitel Portus Prachatice, o.p.s., Tel.: 722 928 192, e-mail: reditel@portusprachatice.cz


O lektorech:

Ing. Petr Šmíd, DiS.
Zakladatel a ředitel organizace Portus Prachatice, o.p.s., supervizor, expert na vzdělávání dospělých v oblasti kyberkriminality a garant preventivních programů pro děti a mládež Portus Prachatice, o.p.s., lektor programu Minimalizace šikany.

Mgr. Milan Kotík
Expert vzdělávání a předseda správní rady Aisis, z. ú., manažer programu Minimalizace šikany, člen výboru Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a člen iniciativy Úspěch pro každého žáka.

Mgr. Markéta Bajerová
Má bohaté zkušenosti z pedagogických, podpůrných i řídících pozic. Začínala jako pedagog na 1. stupni ZŠ, vedla Středisko výchovné péče ve Strakonicích, kde působila jako speciální pedagog a etoped. Je dlouholetou lektorkou programu Minimalizace šikany a zároveň 6 let ředitelkou základní a mateřské školy na Písecku.

por. Bc. Martina Joklová
Vystudovala SPgŠ Prachatice a Policejní akademii Praha – bakalářské studium, obor bezpečnostně právní. Pracuje u PČR od roku 1995, od roku 2010 zařazena jako tisková mluvčí u Krajského ředitelství policie jihočeského kraje na Územním odboru Prachatice na Oddělení tisku a prevence.

Mgr. Jan Knetl
Působí jako supervizor, kouč a facilitátor (výcvik Systemická supervize a koučování pro pomáhající profesionály, 500h). V sociálních službách se pohybuje od roku 2006, má letité zkušenosti s vedením menších pracovních týmu. V současné době zastává pozici ředitele Krizového centra pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú.

Mgr. Michaela Častulíková
Pracuje v organizaci DO SVĚTA z.s. jako ředitelka prevence. Vystudovala sociální práci na ZČU v Plzni. S lidmi pracuje přes 8 let. Je absolventkou výcviku v Komplexní krizové intervenci a sebezkušenostního kurzu zážitkové pedagogiky "4x4". Lektoruje programy všeobecné a selektivní primární prevence.

Josef Hruška
V programech prevence se pohybuje přes 13 let. V současnosti se zaměřuje na programy selektivní prevence, vzdělávání pedagogů a přípravu nových lektorů. V DO SVĚTA z.s. je vedoucím lektorem vzdělávacích kurzů „80“ a „250“. Je frekventantem výcviku KVP a instruktorem Prázdninové školy Lipnice.

Mgr. Štefan Schwarc
Školitel, psychoterapeut, strategický psychoterapeut, hypnoterapeut, psychoterapeut v přístupu pro generativní změny a kouč zde působí jako je školitel a lektor v autorských kurzech pro dospělé. Zejména pedagogů a managementu. Je velkým propagátorem principů zážitkového učení a tvořivosti. Jako autor realizoval nespočet národní a mezinárodních školeních a sám se také vzdělává zejména v zahraničí. Jako psychoterapeut a kouč pracuje jak na jihu Čech tak v Praze. Je členem České asociace pro psychoterapii (ČAP) a členem mezinárodní Asociace pro Generativní změnu (IAGC) K jeho hlavním kompetencím patří: Generativní trans, Tvůrčí změna, Psychoterapie, Supervize, Mediace, NLP a Koučink, Mentoring, Projekt management, Krizová intervence, Hypnoterapie, Strategická terapie M.H.Ericksona, zážitková pedagogika a neformální vzdělávání.

Bc. Václav Vozábal
23letý nekvalifikovaný učitel na 2. stupni ZŠ, třídní 6. třídy a Metodik prevence. V současnosti působí na ZŠ Klučenice a ZŠ Mníšek pod Brdy, kde vyučuje zeměpis, fyziku, hudební, tělesnou, rodinnou, občanskou, výtvarnou výchovu a na 1. stupni vlastivědu. Začal učit již ve 20 letech, v té době ještě jako student bakalářského oboru na Zemědělské fakultě JČU, který úspěšně dokončil minulý rok. V uplynulém roce též dokončil CŽV Metodik prevence sociálně-patologických jevů na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. V současnosti studuje magisterský obor Učitelství pro 2. stupeň (Fy – Tchv) na PF JČU. Na Pedagogické fakultě již uskutečnil přednášku pro studenty na podobné téma. Mimo to je také členem Celostátní komise pro školství a vědu a provozovatel doučovacího centra 2+2 škola matematiky a jazykového centra BeHappy v Táboře.

Mgr. Ondřej Čech

Vystudoval Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity. Více jak 12 let pracoval jako vyšetřovatel služby kriminální Policie České republiky. V roce 2016 zahájil doktorské studium na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Od roku 2009 je vedoucím pracovníkem ambulantní poradny České Budějovice a odborným sociálním poradcem v THEIA – krizové centrum o. p. s. Věnuje se převážně klientům – pachatelům trestné činnosti a agresivním osobám. Je garantem probačního programu pro práci s agresí. Poskytuje sociální a psychosociální poradenství. Je lektorem několika vzdělávacích kurzů určených pro sociální a pedagogické pracovníky (akreditace MPSV a MŠMT), ve kterých zúročuje praktické znalosti při práci s našimi klienty v poradnách. Je také lektorem programů primární prevence rizikového chování, které jsou realizovány na základních a středních školách v Jihočeském kraji. Absolvoval speciální výcvik v metodě zvládání vzteku a v roce 2019 nastupuje do psychoterapeutického výcviku.

Mgr. Nicole Emrová
Vystudovala Teologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současné době je interní doktorandkou na Katedře etiky, psychologie a charitativní práce tamtéž. Od roku 2013 pracuje v THEIA – krizové centrum o. p. s. jako lektorka programů primární prevence rizikového chování, které jsou realizovány na základních a středních školách v Jihočeském kraji. Je lektorkou vzdělávacích kurzů určených pro sociální a pedagogické pracovníky (akreditace MPSV a MŠMT). Pracuje také jako koordinátorka odborných služeb a věnuje se přípravě a rozvoji metodických procesů v organizaci. Absolvovala studijní pobyt v Norsku, zaměřený na problematiku práce s agresivními osobami a je akreditovanou lektorkou norského filmu Zuřivec (práce s agresí).

Jan Veselý
Vystudoval DF JAMU v Brně obor dramatické výchova a UK v Bratislavě obor pedagogika. Pracuje jako vedoucí Centra prevence v Brně Společnosti Podané ruce o.p.s. Je místopředsedou sekce primární prevence při A.N.O. a členem asociace dramaterapeutů ČR. Provádí certifikace odborné způsobilosti v oblasti primární prevence rizikového chování. Po absolvování supervizního výcviku DALET Olomouc, poskytuje supervize - především pedagogickým a sociálním pracovníkům.

Mgr. Karel Černý
Vystudoval pětileté magisterské studium psychologie na FF MU. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi, především jako instruktor škol v přírodě a zážitkově pedagogických programů. Aktuálně pracuje ve Společnosti Podané ruce v Brně, a to v Centru prevence, kde se zabývá jak prevencí rizikového chování, tak prací s rizikovými školními kolektivy, především v oblasti vztahů a šikany. V současnosti absolvuje pátý rok psychoterapeutického výcviku se zaměřením na skupinovou psychodynamickou práci a hlubiněpsychologický přístup.

Mgr. Adéla Klingelová
Je absolventkou oboru sociální práce na Masarykově univerzitě a dokončuje magisterské studium Adiktologie. V Centru prevence v Brně pracuje jako lektorka selektivní primární prevence, těžištěm její práce jsou tedy třídy a kolektivy, ve kterých se objevuje rizikové chování, především z oblasti špatných vztahů v kolektivu či šikany. Z dalších témat se ráda vzdělává a pohybuje v oblasti drog a sebepoškozování.

PhDr. Jan Svoboda
Je akreditovaným lektorem pro Českou i Slovenskou republiku, vystudoval jednooborovou psychologii a působil jako poradenský psycholog a psychoterapeut. V současné době je zaměstnán jako vysokoškolský učitel a odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity. Specializuje se na krizové situace výchovy a výuky, je supervizorem azylových domů (např. Hradec Králové a Ostrava), občanských poraden (např. Ostrava aTřinec), mateřských škol (např. Praha a Brno), vede motivační akce v dětských domovech (např. Lichnov, Piešťany, Topolčany, domov důchodců Rokytnice nad Jizerou). Aktuálně se zabývá metodami jak zpestřit výuku nebo zvýšit motivaci žáků pro školní činnosti.
Publikační činnost: Co mám dělat když, Meditace chůzí, Modelkou v padesáti, Texty k inspiraci vyučujících společenskovědních předmětů, Poradenský dialog, Agrese a agresivita dětí předškolního a mladšího školního věku, Krizové situace výchovy a výuky (Svoboda, Němcová), Psychicky ranené dieta a možnosti intervencie (Svoboda, Jochmannová), Vedení dlouhodobých poradenských skupin (Jochmannová - Svoboda)

Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
Působil během své pedagogické dráhy jako pomocný vychovatel, vychovatel, ale převážně jako učitel na zvláštní, základní, střední a také vysoké škole – a to postupně a někdy i současně. Stejně tak se souběžně pohyboval na pěti českých univerzitách, aby nakonec zakončil svá studentská léta s doktorátem z pedagogiky (Univerzita Olomouc) a z psychologie (Univerzita Karlova). Působil i jako školní psycholog a didaktický mentor, lektoruje semináře pro sborovny a vzdělávací organizace na různá pedagogicko- psychologická témata. Je autorem knih pro učitele, například Moderní didaktiky a Líného učitele, v současnosti pracuje na revoluční řadě učebnic.Aktuality
 • Den dětí 2019 s Klubem I.P.

  I letos se nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. účastnilo dětského dne pořádaného DDM Prachatice. Společně s dalšími partnery akce - Gymnáziem Prachatice, Českým Červeným křížem, Policií České republiky, ...

 • Hurá, jde se na piknik!

  Již 18.6.2019 proběhne druhý Piknik v Parkáně v rámci mezinádorního dne pikniků. O program i o dobroty od pracovníků je postaráno. Vy si nezapomeňte deku a případnou svačinu v podobě velkého hladu. Těšíme se na Vás.

 • Nová dětská skupina Kaštánek

  Již od září 2019 v obci LažištěV září 2019 otevřeme ve spolupráci s obcí Lažiště novou dětskou skupinu Kaštánek. Bude se jednat o celodenní péči o děti od 1 do 6 let, především však bude určena pro děti od 2 do 3 let. Novou ředitelkou bude Mirka Mrázová.

 • Máme plnou spíž

  Projekt Máme plnou spíž podporuje distribuci potravinové a materiální pomoci rodinám v nouzi.Díky podpoře Jihočeského kraje, může Rodinka pomáhat rodinám v nouzi efektivněji.

 • Novinky v NZDM Klubu I.P.

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. nabízí pomocnou ruku dětem a mladým lidem od 6 do 20 let z Prachatic a okolí, kteří jsou vystaveni náročnému životnímu období.

 • Nadace Terezy Maxové nabízí rodinám bezpečný přístav

  Nadace Terezy Maxové dětem i v roce 2019 podpořila činnost Rodinky.Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Rodinka v letošním roce znovu spolupracuje s Nadací Terezy Maxové dětem. V rámci projektu „Bezpečný přístav rodinám“ poskytla nadace Terezy Maxové dětem Rodince 100 000 KČ na ...

 • Na exkurzi do NZDM Klubu I.P.

  Žáci 6. a 7. ročníků ZŠ ve Vodňanské ulici v Prachaticích už vědí, jak smysluplně využít svůj volný čas o prázdninách a kam si přijít pro radu.

 • Sebepoškozování - fenomén, na který reagujeme

  Lektorky primární prevence Phénix se zúčastnily VII. krajské konference primární prevence rizikového chování, na které mezi ústřední témata patřilo sebepoškozování dětí a mládeže.


<< předchozí12 následující >>